Uchwała nr III/3/10Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 20 grudnia 2010w sprawie powołania przewodniczących i składów komisji stałych Rady Gminy.Na podst.art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ oraz § 28 pkt 1 Statutu Gminy Wąpielsk /Uchwała Rady Gminy w Wąpielsku Nr VI/31/03 z dnia 15 kwietnia 2003 roku/

Uchwała nr III/3/10
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 20 grudnia 2010


w sprawie powołania przewodniczących i składów komisji stałych Rady Gminy.

Na podst.art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ oraz § 28 pkt 1 Statutu Gminy Wąpielsk /Uchwała Rady Gminy w Wąpielsku Nr VI/31/03 z dnia 15 kwietnia 2003 roku/


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów:
1/ Gorczycki Artur na przewodniczącego komisji rewizyjnej RG
oraz
2/ Czajkowski Tomasz
3/ Czarnecki Piotr
na członków tej komisji
§ 2. Stwierdza się wybór w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
1/ Duda Danuta na przewodniczącego komisji budżetu i finansów RG
2/ Krauza Agnieszka
3/ Jabłoński Adam
na członków komisji
§ 3. Stwierdza się wybór w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
1/ Michalski Mariusz na przewodniczącego komisji gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż RG
2/ Kropkowski Zdzisław
3/ Lejda Jacek
4/ Gontarski Kazimierz
na członków tej komisji
§ 4. Stwierdza się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
1/ Stefańska Lucyna na przewodniczącego komisji oświaty, kultury ,zdrowia ,opieki społecznej oraz ochrony środowiska RG
2/ Ługowski Mirosław
3/ Raczkowska Justyna
na członków tej komisji
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesław Listkowski

Uchwała Nr III/3/10 (26kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 grudnia 2010, 09:27:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2246