Uchwała nr III/12/06Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 13 grudnia 2006zmieniająca Uchwałę Nr XXX/168/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2005 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.Na podst. art. 18, ust. 2, pkt. 4,pkt. 9, lit. d) oraz lit. i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zmian.), oraz art. 182, art. 184, art. 188, ust. 2, art. 195, ust. 2, art. 198, ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104)

Uchwała nr III/12/06
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 13 grudnia 2006


zmieniająca Uchwałę Nr XXX/168/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2005 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Na podst. art. 18, ust. 2, pkt. 4,pkt. 9, lit. d) oraz lit. i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zmian.), oraz art. 182, art. 184, art. 188, ust. 2, art. 195, ust. 2, art. 198, ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104)Rada Gminy w Wąpielsku Uchwala, co następuje:
W uchwale Nr XXX/168/05 z dnia 29 grudnia 2005 r /z późn. zmian./ w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
§1
1. Dochodu budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 10.345.305 zł
w tym:
a/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.145.570 zł
b/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 33.500 zł
c/ subwencja ogólna w wysokości 3.853.831 zł
z tego:
- część oświatowa w wysokości 2.638.920 zł
- część wyrównana w wysokości 1.195.581 zł
- część uzupełniająca subwencji 19.330 zł
d/ środki z programów strukturalnych i spójności UE l .283.834 zł

§2
II. Wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 11.725.641 zł
w tym:
a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.145.570 zł
b/ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania programów alkoholowych w wysokości 33.500 zł
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt. l wyodrębnia się:
a/ wydatki bieżące w wysokości 9.050.381 zł
w tym na:
- wynagrodzenie osobowe w wysokości 2.973.002 zł
- pochodne od wynagrodzenia w wysokości 637.544 zł
- dotacje z budżetu w wysokości 78.000 zł
- obsługę długu publicznego w wysokości 25.000 zł
b/ wydatki majątkowe w wysokości 2.675.260zł
w tym:
wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE l .878.235 zł


§3
1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- pożyczka z WFOŚiGW
- kredyt bankowy
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu gminy
§4
Przyjmuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
§5
Przyjmuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
§6


1.380.336zł.
296.153zł. 384.183zł.
700.000zł.Pozostała treść uchwały Nr XXX/168/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29.12.2005r. nie ulega zmianie.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wąpielsk.
Uchwała nr III/12/06 (806kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (1 sierpnia 2007, 10:55:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1786