Uchwała nr I/1/10Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 2 grudnia 2010w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.Na podst.art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ oraz § 3 pkt 3 Statutu Gminy Wąpielsk /Uchwała Rady Gminy w Wąpielsku Nr VI/31/03 z dnia 15 kwietnia 2003 roku/

Uchwała nr I/1/10
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 2 grudnia 2010


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Na podst.art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ oraz § 3 pkt 3 Statutu Gminy Wąpielsk /Uchwała Rady Gminy w Wąpielsku Nr VI/31/03 z dnia 15 kwietnia 2003 roku/


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Wąpielsku, w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów, radnego Listkowskiego Grzesława.
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca obrad
Lucyna Stefańska

Uchwała Nr I/1/10 (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 grudnia 2010, 10:59:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1736