Uchwała nr XXXIX/205/10Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 10 listopada 2010w sprawie przekształcenia Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.Na podst.art. 18 ust.2 pkt 7 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ i art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej /Dz.U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r Nr 106,poz.679,Nr 121,poz.770 z 1998 r Nr 106,poz.668,z 2002 r Nr 113,poz.984, z 2003 r Nr 199 poz.1937, Nr 96,poz.874, z 2008 r Nr 223,poz.1458, z 2009 r Nr 19 poz.100 i 101, Nr 157,poz.1241 z 2010 r Nr 106,poz.675 i Nr 127 poz.857/ oraz art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,poz. 1240 z 2009 r, z 2010 r Nr 28,poz.146,Nr 123,poz.835,Nr 96,poz.620 i Nr 152,poz.1020/.

Uchwała nr XXXIX/205/10
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 10 listopada 2010


w sprawie przekształcenia Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Na podst.art. 18 ust.2 pkt 7 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675/ i art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej /Dz.U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r Nr 106,poz.679,Nr 121,poz.770 z 1998 r Nr 106,poz.668,z 2002 r Nr 113,poz.984, z 2003 r Nr 199 poz.1937, Nr 96,poz.874, z 2008 r Nr 223,poz.1458, z 2009 r Nr 19 poz.100 i 101, Nr 157,poz.1241 z 2010 r Nr 106,poz.675 i Nr 127 poz.857/ oraz art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,poz. 1240 z 2009 r, z 2010 r Nr 28,poz.146,Nr 123,poz.835,Nr 96,poz.620 i Nr 152,poz.1020/.Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala co następuje :
 
§ 1.
 
Przekształca się Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku - /SZB/ z siedzibą w Wąpielsku.
 
§ 2.
 Przedmiotem działalności SZB w Wąpielsku będzie zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych dotyczących gospodarki komunalnej jak: utrzymanie dróg gminnych, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz utrzymanie mieszkań komunalnych.
 
§ 3. 
Samorządowy Zakład Budżetowy przejmuje od Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego wyposażenie zakładu w środki obrotowe, składniki majątkowe w użytkowanie oraz należności i zobowiązania finansowe. Staje się również następcą prawnym zawartych umów.
 
 
 
 
§ 4. 
Pracownicy Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego, z chwilą przekształcenia stają się pracownikami Samorządowego Zakładu Budżetowego.
 
§ 5.
 
Przekształcenie następuje z dniem 01 stycznia 2011roku.
 
§ 6. 
Zamknięcie rachunków budżetowych i ksiąg handlowych nastąpi w dniu 31 grudnia 2010r. Stanowiłby bilans  otwarcia nowej jednostki.
§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 8.
 Traci moc uchwała Nr XXIV/90/96 Rady Gminy.
 
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler

Uchwała Nr XXXIX/205/10 (29kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2010, 10:55:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2587