Uchwała nr XXXIX/204/10Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 10 listopada 2010w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2011 roku.Na podst. art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian/ 1 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /tj. Dz.U. z 2006 r Nr 136 poz. 969 z późn. zmian/2 i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r / M..P. Nr 76 poz.960/

Uchwała nr XXXIX/204/10
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 10 listopada 2010


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2011 roku.

Na podst. art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian/ 1 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /tj. Dz.U. z 2006 r Nr 136 poz. 969 z późn. zmian/2 i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r / M..P. Nr 76 poz.960/Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Obniża się  średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 34,65zł za 1 dt żyta , która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w roku 2011.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawko-Pomorskiego.
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk  Szteler

Uchwała Nr XXXIX/204/10 (27kB) pdf
 
_______________________________
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r Nr 23,poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 orz z 2004 r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172,poz. 1441 Nr 175,poz. 1457 z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458 z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz.142 i poz.146.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r Nr 191,poz. 1412, Nr 245,poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 ,z 2007 r Nr 109, poz. 747.                                             oraz z 2008 r Nr 116, poz. 730.Nr 237,poz.1655, z 2009 r Nr 56,poz.458, z 2010 r Nr 96,poz.620.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2010, 10:53:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1978