Uchwała nr XXXIX/203/10Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 10 listopada 2010w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2011.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 /1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 01 października 2010 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 95 poz. 616 i Nr 96,poz.620) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r (M.P. Nr 75, poz. 950).

Uchwała nr XXXIX/203/10
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 10 listopada 2010


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 /1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 01 października 2010 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 95 poz. 616 i Nr 96,poz.620) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r (M.P. Nr 75, poz. 950).Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§  1
 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
    1.Od samochodów ciężarowych  o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
      a/  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                             -    525,00 zł
      b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                   -    735,00 zł
      c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                           -    945,00 zł
 
     2.. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
      a/ nie mniej  niż 12 t do mniej niż 15 t                                                -       550,00 zł
          o liczbie osi – dwie   
                                                                                                                      
       b/ nie mniej niż 15 t                                                                            -       600,00 zł
           o liczbie osi dwie
     
       c/ nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t                                                     -     1.000,00 zl
            o liczbie osi trzy
       d/ nie mniej niż 25 t                                                                            -    1.200,00 zł
             o liczbie osi trzy
       e/ nie mniej niż 12 t mniej niż 29 t                                                     -      1.000,00 zł
              o liczbie osi cztery i więcej
       f/ nie mniej niż 29 t                                                                      -         1.600,00 zł      
 
  3.od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
      a/ nie mniej niż 12 t mniej niż 15 t do niższej niż 15 t,
         -  o liczbie osi – dwie                                                                          -      550,00 zł
      b/ nie mniej niż 15 t                                                                              -   1.200,00 zł
         -  o liczbie osi – dwie                                                                     
      c/ nie mniej niż12 t mniej niż 25 t                                                        -      1.500,00 zł
        - o liczbie osi trzy                                                                              
      d/ nie mniej niż 25 t                                                                            -     1.700,00 zł
        - o liczbie osi trzy                                                                               
      e/ nie mniej niż 12 t mniej niż 29 t                                                       -     1.600,00 zł
        - o liczbie osi cztery i więcej                                                                               
      f/ mniej niż 29 t                                                                                     -  2.300,00 zł
        - o liczbie osi  cztery i więcej                                                             
    
     4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
          a/ nie mniej niż 3,5 t poniżej 12 t                                                      - 1.200 ,00zł
     5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu :
 
     a/ nie mniej niż 12 t mniej niż 31 t                                                         -   1.000,00 zł
        - o liczbie osi dwie                                                                               
     b/ nie mniej niż31 t                                                                                -   1.400,00 zł
        - o liczbie osi dwie                                                                            
     c/ nie mniej niż 12 t mniej niż 40 t                                                          -  1.300,00 zł
       - o liczbie osi trzy                                                                                
    d/ mniej niż 40 t                                                                                     -  1.800,00 zł
      - o liczbie osi trzy                                                                                
 
     6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą , z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
     a/ nie mniej niż 12 t mniej niż 31 t
         o liczbie osi  dwie                                                                             -    1.000,00-zł
     b/ nie mniej niż31  t                                                                     -   2.000,00 zł
        o liczbie osi  dwie                                                                            
     c/ nie mniej niż 12 t mniej niż 40 t                                                       -     1.800,00 zl
       - o liczbie osi trzy                                                                                  
     d/ nie mniej niż 40 t                                                                             -     2.600,00 zł
       - o liczbie osi trzy                                                                                
    7. od    przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
       -  od 7 t i poniżej 12 t                                                                       -      1.200,00 zł
    8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem   pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
        równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
        z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
    a/ nie mniej niż  12 t  :
       -  o liczbie osi jedna                                                                           -     500,00 zł
    b/ nie mniej niż 12 t mniej niż 33 t                                                      -      600,00 zł
       -  o liczbie osi dwie                                                                       
    c/ nie mniej niż 33 t                                                                                                                                                                                    
       - o liczbie osi  dwie                                                                          -     1.100,00 zł
    d/nie mniej niż 12 t                          
        o liczbie osi trzy                                                                             -         900,00 zł
   
   9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
     a/ nie mniej niż 12 t
         o liczbie osi jedna                                                                          -          550,00 zł
     b/ nie mniej niż 12 t mniej niż 33 t
         o jednej  osi dwie                                                                            -         800,00 zł
     c/ nie  mniej niż 33 t
        o liczbie osi dwie                                                                               -     1.600,00 zł
     d/ nie mniej niż 12 t
        o liczbie osi trzy                                                                               -      1.300,00 zł
  10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 
     a/ mniej niż 30 miejsc                                                                            -    1.050,00 zł
     b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                        -    1.470,00 zł
 
 
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r. i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  .
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Szteler

Uchwała Nr XXXIX/203/10 (38kB) pdf
 
 
 
________________________________________
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 orz z 2004 r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz. 1441 Nr 175,poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz. 1458, z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28, poz.142 i poz. 146/./
2 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L. 368 z 17.12.1992),
2/ dyrektywy 199962/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.U. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2010, 10:51:45)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2010, 11:00:24)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1388