Uchwała nr XXXIX/201/10Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 10 listopada 2010w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2011 rok Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591/1 w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zmian/2 oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r /M.P. Nr 78 poz. 970/

Uchwała nr XXXIX/201/10
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 10 listopada 2010


w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2011 rok

Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591/1 w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zmian/2 oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r /M.P. Nr 78 poz. 970/Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Ustala się średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r jako podstawa do obliczania podatku leśnego w kwocie 150,20 zł za 1m3 .     
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk  Szteler

Uchwała Nr XXXIX/201/10 (27kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2010, 10:40:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2054