Uchwała nr XXII.142.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 października 2020uchylająca uchwałę w sprawie określenia w Gminie Wąpielsk stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów dla poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór inkasaart. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę nr XIX/83/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 11 lutego 2016 w sprawie określenia w Gminie Wąpielsk stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów dla poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór inkasa. (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 691). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący

Uchwała nr XXII.142.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 października 2020


uchylająca uchwałę w sprawie określenia w Gminie Wąpielsk stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów dla poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór inkasa

art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę nr XIX/83/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 11 lutego 2016 w sprawie określenia w Gminie Wąpielsk stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów dla poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór inkasa. (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 691). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący


Uchwała XXII.142.2020.pdf (515kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (13 listopada 2020, 12:46:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96