Uchwała nr XIX/93/08Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 17 października 2008w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Wąpielsk w latach 2006 – 2013Na podst. Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17,poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ oraz art.17 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 poz. 593 i Nr 99 poz. 1001, Nr 273 ,poz. 2703, z 2005 Nr 64,poz. 565, Nr 94,poz. 788, Nr 164,poz. 1366, Nr 175 poz. 1462, Nr 179,poz. 1487, Nr 180,poz. 1493, z 2006 r Nr 135,poz. 950, Nr 144,poz. 1043, Nr 186,poz. 1380, Nr 249,poz. 1831, Nr 251,poz. 1844, z 2007 r Nr 35 ,poz. 219, Nr 36,poz. 226 Nr 48,poz. 320, Nr 120,poz. 818, Nr 209, poz. 1519, Nr 221, poz. 1649/

Uchwała nr XIX/93/08
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 17 października 2008


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Wąpielsk w latach 2006 – 2013

Na podst. Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17,poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ oraz art.17 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 poz. 593 i Nr 99 poz. 1001, Nr 273 ,poz. 2703, z 2005 Nr 64,poz. 565, Nr 94,poz. 788, Nr 164,poz. 1366, Nr 175 poz. 1462, Nr 179,poz. 1487, Nr 180,poz. 1493, z 2006 r Nr 135,poz. 950, Nr 144,poz. 1043, Nr 186,poz. 1380, Nr 249,poz. 1831, Nr 251,poz. 1844, z 2007 r Nr 35 ,poz. 219, Nr 36,poz. 226 Nr 48,poz. 320, Nr 120,poz. 818, Nr 209, poz. 1519, Nr 221, poz. 1649/


Rada Gminy

w Wąpielsku

uchwala, co następuje:


§ 1. Zmienia się załącznik do Uchwały Nr XXXIV/199/06 z dnia 14.09.2006 r w ten sposób, że

  • dotychczasowemu załącznikowi nadaje się Nr 1,

  • na stronie tytułowej przesuwa się okres realizacji na lata 2008 – 2015,

  • w rozdziale VI. Strategia działań w pkt 4 Monitorowanie Strategii zamienia się dotychczasową nazwę zespołu na Zespół Koordynujący ds. Zarządzania Strategią,

  • po pkt 4 dodaje się pkt 5

CO ?

Zadania

JAK ?

Podmiot

koordynująca /osoba odpowidzialna

KTO?

Częstotliwość

KIEDY?

Promocja

- na zebraniach wiejskich i szkolnych

- na stronie internetowej gminy I partnerów

- na tablicy ogłoszeń

Przewodniczący

zespołu

koordynującego

raz do roku

Realizacja

projektów

zgodnie z celami strategicznymi i rocznymi planami realizacji

Koordynator/ autor

projektu

zgodnie z planem realizacyjnym

Monitoring

(obserwacja)

całościowy zgodnie z celami strategicznymi

Zespół

koordynujący

zgodnie z planem

realizacyjnym

Ewaluacja

(ocena)

porównanie osiągniętych rezultatów z założeniami zawartymi w rocznym planie realizacyjnym

Osoby z zespołu

koordynującego

raz w roku przed złożeniem propozycji do budżetu

Aktualizacja

zgodnie z wynikami ewalucji i bieżącymi potrzebami

zespół koordynujący przedstawia propozycja aktualizacji Radzie Gminy

raz w roku


§ 2. Dodaje się załącznik Nr 2 – treść w załączeniu.


§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Rady Gminy

Henryk Szteler


Uchwała Nr XIX/93/08 (71kB) plik

Załącznik Nr 2 (64kB) plik

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 października 2008, 11:46:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1669