Uchwała nr V/31/2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 stycznia 2019w sprawie uchylenia uchwałyNa podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) daje Radzie Gminy możliwość ustanowienia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, tj. sołtysów,

Uchwała nr V/31/2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) daje Radzie Gminy możliwość ustanowienia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, tj. sołtysów,


 
uchwala się, co następuje:

§1 
Uchyla się Uchwałę Nr III.20.2018 Rady Gminy Wąpielsk  z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniającą Uchwałę `II.11.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia diet w formie ryczałtu dla sołtysów wsi w Gminie Wąpielsk.

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk 
Tomasz Czajkowski


UZASADNIENIE
Zgodnie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.  j. Dz.  U. z  2018, poz.  994, poz.  1000, poz.  1349, poz.  1432, poz. 2500) daje Radzie Gminy możliwość ustanowienia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, tj. sołtysów. 
Po ponownej analizie uchwały, konieczne jest jej uchylenie.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 lutego 2019, 08:09:59)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (6 lutego 2019, 08:17:21)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 61