Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr LV/288/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 maja 2018


w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Wąpielsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późń. zm.) oraz art. 443 ust. 2-5 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1566),Rada Gminy Wąpielsk
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Spółki wodne, niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia  zysku  oraz mające w swoich zadaniach statutowych realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej mogą uzyskać z budżetu Gminy Wąpielsk pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń służących do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach, ochrony przed powodzią oraz odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych na terenie Gminy Wąpielsk.

§ 2.
Udzielona dotacja celowa nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania.

§ 3.
Postępowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań, o których mowa w § 1, oparte jest na zasadach jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania spółek wodnych i udzielania dotacji na podstawie umowy zawartej przez gminę ze spółka wodną.

§ 4.
Udzielona dotacja w danym roku budżetowym nie może przekroczyć wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

§ 5.
Łączna kwota środków przeznaczonych na dotację jest określona w budżecie Gminy na dany rok.

§ 6.
1. Przyznanie dotacji następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.
2. Wniosek spółka składa do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. W roku 2018 wniosek o których mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia 15 sierpnia 2018 r.
4. Wniosek powinien zawierać:
1)  pełną nazwę spółki wodnej;
2)  adres spółki wodnej;
3)  datę i numer wpisu do katastru wodnego;
4)  numer rachunku bankowego spółki wodnej;
5)  dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;
6)  wielkość wnioskowanej dotacji;
7)  szczegółowy opis zadania;
8)  termin i miejsce realizacji zadania;
9)  przewidywany koszt realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania;
10)  podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;
5.  Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
6.  Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut spółki wodnej;
2) kosztorys lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości;
3) oświadczenie, że spółka ma zabezpieczone środki na pokrycie udziału własnego.

§ 7.
1. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Wąpielsk.
 2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy może wezwać spółkę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.
3. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 8.
Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Wąpielsk.

§ 9.
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą.

§ 10.
1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania jednak nie później niż do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego.
2.  Rozliczenie następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.
3.  Sprawozdanie powinno zawierać:
1)  pełną nazwę spółki wodnej i jej adres;
2)  datę i numer wpisu do katastru wodnego;
3)  dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;
4)  wielkość rozliczanej dotacji;
5)  szczegółowy opis zrealizowanego zadania;
6)  termin i miejsce realizacji zadania;
7)  zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania;
8)  podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.
4.  Wzór sprawozdania z realizacji dotowanego zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5.  Do sprawozdania należy dołączyć:
1)  potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji;
2)  potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru.

§ 11. 
Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy:
1)  wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
2)  pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
3)  niewykorzystana w całości lub części;
-  podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
 
Uchwała nr LV/288/18 (2147kB) pdf

Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 czerwca 2018, 11:17:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij