Uchwała nr XLVIII/261/17Rady Gminy Wąpielskz dnia 28 grudnia 2017w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Uchwała nr XLVIII/261/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:
 
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów  budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 18.136.554,47 zł, , z tego:
1.dochody bieżące w wysokości 15.665.341,00 zł,
2.dochody majątkowe w wysokości 2.471.213,47 zł ,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości  23.579.342,95 zł, z tego:
1. wydatki bieżące 14.664.844,25 zł,
2.wydatki majątkowe 8.914.498,70 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Określa się:
            a) zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8.914.498,70 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.
            b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 3. Ustala się deficyt budżetowy  w kwocie 5.442.788,48 zł , pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 5.442.788,48 zł.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych  przychodów 5.632.364,48 i łączną kwotę planowanych rozchodów 189.576,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 5.     
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)   ogólną w wysokości          50.000,00 zł
2)   celową w wysokości          50.000,00 zł
z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.
3)   celową w wysokości         10.000,00 zł
wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po
przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie: 10.000 zł
§ 6.1. Ustala się  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.855.800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2.  Ustala się  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.855.800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.         
§ 7.  Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
1. w kwocie  41.500,00 zł na realizację  zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.
2. w kwocie 8.500,00  zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków Rachunku Dochodów Własnych oświatowych jednostek budżetowych:
1.      przychody     218.830,00 zł
2.      wydatki          218.830,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
§ 9.1. Określa się  plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1.245.000,00 zł
2. Określa się plan kosztów  dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1.245.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                    - 390.205,90 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych          - 484.600,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
§ 11. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 291.960,17zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.
§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 22.400,00  zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.932.364,48 zł , w tym na:
1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300.000 zł
2)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 189.576  zł
3)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.442.788,48 zł.
 
§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1)      na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, określone w Załączniku Nr 3,
2)      na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w Załączniku Nr 4,
3)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 15. Upoważnia się Wójta do:
1)      Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
b)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 189.576 zł
c)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.442.788,48 zł
2)      Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, a także zmian w planie finansowym Rachunku Dochodów Własnych,
3)      Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
4)      Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
5)      Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2018 o łącznej wysokości 50.000,00 z tego:
a)      gwarancje do kwoty 20.000 zł,
b)      poręczenia do kwoty 30.000 zł.
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
 
UZASADNIENIE
Przy planowaniu budżetu  Gminy Wąpielsk na 2018 rok wzięto pod uwagę następujące założenia:
Dochody
1.         Kwoty subwencji ogólnej na 2018 r.
Według informacji Ministra Rozwoju i Finansów z 12 października 2017 r. kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 6.705.536,00 zł,( planowana kwota na rok 2018 jest o  większa o 122.878,00 zł  od kwoty w roku 2017)  w tym część wyrównawcza – 3.320.306,00 zł, ( planowana kwota na rok 2018 jest większa o 156.213,00 zł  od kwoty w roku 2017), część oświatowa –  3.305.356,00 zł
( planowana kwota na rok 2018 jest o 87.351,00 zł mniejsza od kwoty w roku 2017),  część równoważąca – 79.874,00 zł (planowana kwota na rok 2018 jest o 54.016,00 zł większa od kwoty w roku 2017).
2. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, Minister Rozwoju i Finansów zaplanował kwotę 1.325.556,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 3.000 zł, co wynika z wykonania dochodów w zakresie  tego podatku za 10 miesięcy 2017 r.
3. Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i zleconych przyjęto na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, przyjmuje się wysokość stawek w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportowych na niezmienionym poziomie, natomiast podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.  Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 10  miesięcy 2017 roku. Po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy możliwe będzie przyjęcie prognozy dochodów z większym prawdopodobieństwem.
Wydatki
1.Wzrostu cen towarów i usług, wzrostu wynagrodzeń.
Przy planowaniu wielkości bieżących wydatków rzeczowych przyjęto kwoty na poziomie 2017  roku , a w niektórych przypadkach zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w oświacie od 1 kwietnia 2018 roku o 5%, w pozostałych działach o 5 % ze względu, na wzrost  płacy minimalnej.
2. Inwestycje na rok 2018.
Proponowany zakres inwestycji uwzględnia kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2017 roku oraz propozycje Wójta  wynikające z wniosków przedłożonych podczas prac nad projektem budżetu. Wykaz inwestycji stanowi Załącznik Nr 3.
Budżet zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 18.136.554,47 zł, z tego: dochody bieżące 15.665.341 zł, dochody majątkowe 2.471.213,47zł.
Planowane wydatki w wysokości  23.579.342,95 zł, z tego bieżące 14.664.844,25 zł, wydatki majątkowe 8.914.498,70 zł.
Zaplanowany deficyt w wysokości 5.442.788,48 zł planuje się pokryć z  zaciągniętych pożyczek i kredytów.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
PRZYCHODY
Planowane przychody na rok 2018 w wysokości 5.632.364,48 zł:
- przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 189.576,00 zł
- przychody na pokrycie planowanego deficytu 5.442.788,48
ROZCHODY
Planowane rozchody na kwotę 189.576,00 zł.
Charakterystyka dochodów w poszczególnych działach.
Dział 020 –LEŚNICTWO - Plan: 1.500,00 zł.
Zaplanowane środki prognozuje się uzyskać z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy  składników majątkowych.
Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan: 30.600,00 zł
Planuje się uzyskać dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego.
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Plan: 348.315,70 zł
W dziale tym zaplanowano dotację celową – zadanie zlecone:
-           zadania zlecone administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 76.100,00 zł
W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:
-           dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
-           dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk II etap (234.266,70 zł)
Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -Plan:1.000,00 zł
Planowane środki w kwocie 1.000 zł przyznane z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Plan 235.752,70 zł
-           dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk II etap  (235.752,70 zł)
Dział 756 -DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK - Plan: 2.993.656,00 zł
Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, Minister Rozwoju i Finansów zaplanował kwotę 1.325.556,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 3.000 zł, co wynika z wykonania dochodów w zakresie  tego podatku za 10 miesięcy 2017 r.
Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, przyjmuje się wysokość stawek w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportowych na niezmienionym poziomie, natomiast podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.  Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 10  miesięcy 2017 roku.
Szczegółowe kwoty prognoz w tym dziale w rozbiciu na dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok.
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA -Plan: 6.755.536,00 zł
Według informacji Ministra Rozwoju i Finansów z 12 października 2017 r. kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 6.705.536,00 zł,( planowana kwota na rok 2018 jest o  większa o 122.878,00 zł  od kwoty w roku 2017)  w tym część wyrównawcza – 3.320.306,00 zł, ( planowana kwota na rok 2018 jest większa o 156.213,00 zł  od kwoty w roku 2017), część oświatowa –  3.305.356,00 zł ( planowana kwota na rok 2018 jest o 87.351,00 zł mniejsza od kwoty w roku 2017),  część równoważąca – 79.874,00 zł (planowana kwota na rok 2018 jest o 54.016,00 zł większa od kwoty w roku 2017).
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan: 1.104.971,30 zł
-           dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk II etap (1.104.971,30 zł),
Dział 852 -POMOC SPOŁECZNA  - Plan:   622.200,00 zł
-           dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ( 24.000,00 zł),
-           dotacje z budżetu państwa na zadania własne ( 585.200,00 zł ),
-           odpłatności za usługi (13.000,00zł).
Dział 855-RODZINA –Plan: 4.759.700,00 zł
-           dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (4.754.700,00 zł),
-           dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu    
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5.000,00 zł)
Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan:  1.085.108,00 zł
-           planuje się wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wraz z odsetkami (375.600,00 zł)
-           planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  (10.000 zł.)
-           dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk (699.508,00 zł)
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – Plan: 196.214,77 zł
-           dotacji celowej w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk II etap  (196.214,77 zł)
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA –Plan: 2.000,00 zł
-           planuje się wpływy z różnych opłat.
Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach.
Dział 010        ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -Plan 19.500,00 zł
            Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:
-           dotację celową (Spółka Wodna)  3.000,00 zł,
-           wydatki związane z organizacjami rolnictwa tj. wpłaty na Izby Rolnicze   16.500,00 zł
Dział 400        WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –  Plan  91.100,00 ZŁ
Zaplanowano środki:
-           na różne opłaty i składki w wysokości 1.000,00 zł,
-           wydatki inwestycyjne w wysokości 80.000,00 zł,
-           dotacje celowe w wysokości 10.000,00 zł,
-           zakup usług (ekspertyzy, analizy, opinie) w wysokości 100,00 zł.
Dział 600        TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ           - Plan -1.106.900,00 zł
-           środki na bieżące naprawy dróg oraz środki na zimowe utrzymanie dróg  341.900,00zł ( zakup materiałów i usług pozostałych). Środki zostaną przeznaczone na usuwanie skutków po zimie – drogi bitumiczne, profilowanie dróg gruntowych równiarką, naprawa dróg oraz zimowe utrzymanie dróg, zakup i naprawa istniejących znaków drogowych.
-           środki  na inwestycje w wysokości  455,000, 00 zł.
-           dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc dla Powiatu Rypińskiego) w wysokości 310.000,00 zł.
Dział 700        GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 279.300,00 zł.
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:
-           wynagrodzeń bezosobowych (przygotowanie projektów decyzji),
-           zakup usług pozostałych,
-           wydatki inwestycyjne,
-           przekazanie dotacji celowej.
Dział 710        DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  - Plan  11.000,00 zł.
W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne.
Dział 720 INFORMATYKA – Plan 15.022,85 zł
W tym dziale zaplanowano między innymi  wydatki związane z uczestnictwem Gminy w programie Infostrada Kujaw i Pomorza  2.0
Dział 750        ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan: 2.146.279,38 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:
-           zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu    139.726,00 zł
-           Rady Gminy   72.000,00 zł
-           Urzędu Gminy            1.732.157,38zł
            z tego wydatki inwestycyjne na kwotę 327.753,38 zł.
-           promocję jednostek samorządu terytorialnego          18.200,00 zł
-           wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego  64.600,00 zł.
-           pozostałą działalność – środki zaplanowano na różne wydatki na rzecz sołtysów ( diety wg uchwały rady) oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat), wydatki inwestycyjne oraz różne opłaty i składki                                              119.596,00 zł
Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -Plan:1.000,00 zł
Planowane środki w kwocie 1.000,00 zł przyznane z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
Dział 754        BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan   1.280.790,88 zł.
Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 124.600,00 zł, na wydatki inwestycyjne związane z przekazaniem dotacji dla OSP Długie oraz termomodernizacją OSP Wąpielsk 1.154.690,88 zł.
Zaplanowano wydatki na obronę cywilną (zakup materiałów oraz usług pozostałych) ogółem w wysokości 1.500,00 zł
Dział 757        OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Plan  75.000,00 zł
Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (45.000zł) oraz  odsetek od  wykupu wierzytelności  (30.000 zł).
Dział 758        RÓŻNE ROZLICZENIA - Plan 110.000,00 zł
Utworzono rezerwy
-           ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2018 w wysokości 50.000zł,
-           rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na zarządzanie kryzysowe, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
         rezerwę celową w kwocie 10.000,00 zł wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert
 
Dział 801        OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 6.766.323,85 zł.
Ze środków tych przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie:
- szkół podstawowych                                                                      4.736.423,85zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                           415.700,00zł
- przedszkola                                                                                        112.800,00zł
- gimnazja                                                                                             915.100,00zł
- dowożenie uczniów do szkół                                                             135.000,00zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                            20.600,00zł
- stołówki szkolne i przedszkolne                                                        100.100,00zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                   141.200,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych                                 136.400,00 zł
- pozostała działalność                                                                             53.000,00 zł
 W tym środki na świadczenia socjalne emerytowanych nauczycieli 32.000zł , pozostałe wydatki związane m.in. ze zwrotem kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy  do  przedszkola poza terenem gminy Wąpielsk oraz wydatki na pomoc zdrowotną   dla nauczycieli
Dział 851        OCHRONA ZDROWIA  -Plan 59.600,00 zł
Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie:
- na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych –     41.500,00  zł (w tym 205,90 w ramach dotacji celowej dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego  -niebieska linia)
- na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii –  8.500 zł
Środki finansowe na realizacje działalności gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  pochodzą w całości z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż alkoholi.  W sytuacji gdy w 2017 r. nie zostaną wykorzystane wszystkie środki w ramach tych programów zostaną one przeniesione do planowanych wydatków w 2018 r. i przeznaczone zostaną na realizacje programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wąpielsk.
- dotacji celowych przekazanych z budżetu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów profilaktyki zdrowotnej 9.600,00 zł
Dział 852        POMOC SPOŁECZNA - Plan:   1.215.620,00 zł
Zadania opieki społecznej wykonuje powołana przez Radę Gminy jednostka budżetowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku.
Źródła finansowania zadań opieki społecznej to:
- dotacje z budżetu państwa, środki własne z budżetu gminy, z odpłatności za usługi opiekuńcze.
Poszczególne rodzaje wydatków opieki społecznej to:
- domy pomocy społecznej                                                                                   115.000,00 zł
- ośrodki wsparcia                                                                                                  12.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej30.000,00zł
- zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe        365.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe         68.000 zł
- zasiłki stałe               59.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy  Społecznej  288.500 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji  
  kryzysowej      720,00 zł
- usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki     94.400,00zł
- pomoc w zakresie dożywiania      129.000,00 zł
- pozostała działalność           54.000,00zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Plan 10.000 zł
Zaplanowano Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10.000zł.
Dział 854        EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Plan  60.000,00 zł
Planowane środki przeznacza się na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów
Dział 855 RODZINA – Plan 4.792.606,00 zł          
- świadczenia wychowawcze -                                                                           2.848.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego -                 1.914.800,00 zł.
- karta dużej rodziny –                                                                                                 300,00 zł
- wspieranie rodziny –                                                                                            24.706,00 zł,
- rodziny zastępcze –                                                                                                4.800,00 zł
Dział 900        GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan  4.215.466,00 zł
Planowane środki przeznacza się na :
- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.233.400,00 zł z tego wydatki inwestycyjne w   wysokości 1.120.000,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone będą na zakup usług oraz różne opłaty,
- gospodarkę odpadami w wysokości 1.497.566,00 zł z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 1.105.080,00 zł, wydatki bieżące związane są z zadaniami własnymi gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- utrzymanie zieleni  w wysokości 4.500,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w całości  tj. w kwocie 1.000.000,00 zł zadanie inwestycyjne
-  oświetlenie ulic, placów i dróg      158.800,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska    10.000,00 zł.
-  pozostała działalność          311.200,00 zł
W tym  m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, zakupami w ramach funduszu sołeckiego.
Dział 921        KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Plan 1.038.671,99 zł
Planuje się wydatki na:
- dotacja dla Biblioteki w wysokości: 80.000,-zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury (fundusz sołecki) – 26.200,00 zł
- domy i ośrodki kultury, świetlice (fundusz sołecki, wydatki inwestycyjne) – 918.071,99 zł
- ochrona zabytków – 100,00 zł
- pozostała działalność (fundusz sołecki) –14.300,00 zł
Dział 926  KULTURA FIZYCZNA – PLAN 285.162,00  zł
Planuje się wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej m.in. na:
- obiekty sportowe – wynagrodzenie wraz z pochodnymi (1 etat), zakup materiałów i usług, 
  energii utrzymanie hali sportowej, orlika,  wykup wierzytelności – 217.012,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej (fundusz sołecki) – 3.950,00 zł
- pozostała działalność (w tym wydatki inwestycyjne) – 64.200,00 zł
Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy Wąpielsk w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy stanowi Załącznik Nr 2 do projektu budżetu.
ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK
W 2018 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 8.914.498,70 zł z tego:
1.         Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna, Tomkowo, Kierz Półwieski – 30.000,00 zł.
2.         Rozbudowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski Tomkowo – 50.000,00 zł
3.         Dotacje na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych-10.000,00 zł –dotacje dla mieszkańców gminy Wąpielsk zgodnie z Uchwałą Nr XXV/121/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2016 r. Gmina pokrywa w całości koszty robocizny wykonania przyłącza wodociągowego.
4.         Dotacja dla Powiatu Rypińskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Długiem w wysokości 10.000,00 zł.
5.         Dotacja dla Powiatu  Rypińskiego - droga powiatowa na terenie gminy Wąpielsk w wysokości 300.000,00 zł.
6.         Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłówiec – 100.000,00 zł,
7.         Przebudowa drogi gminnej Kierz Półwieski – 10.000,00 zł,
8.         Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kiełpiny – 25.000,00 zł,
9.         Przebudowa drogi gminnej Radziki Duże-Radziki Duże– 305.000,00 zł w tym z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł – realizacja zadania z możliwym dofinansowaniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Możliwe dofinansowanie w wysokości 85.000,00 zł.
10.       Przebudowa  i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kierz Radzikowski -Radziki Duże – 15.000,00 zł – wykonanie dokumentacji geodezyjno-projektowej. W tym z funduszu sołeckiego kwota 5.000,00 zł
11.       Przebudowa chodnika przy bloku wielorodzinnym w Wąpielsku – 2.000,00 zł.
12.       Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR -120.000 zł sfinansowanie tej inwestycji planowane jest z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
13.       Zagospodarowanie terenu w obrębie Gminy Wąpielsk (Kiełpiny) – 20.000,00 zł inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Dofinansowanie w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych.
14.       Zagospodarowanie terenu w obrębie Gminy Wąpielsk (Radziki Duże) – 130.000,00 zł inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Dofinansowanie w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych.
15.       Dotacja celowa z budżetu dla Caritas Brodnica na realizację zadania termomodernizacji 2.000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana po podjęciu przez Radę Gminy stosownej Uchwały.
16.       Inwestycja związana z projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 9.402,60 zł.
17.       Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap. Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
18.       Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych wraz z wybudowaniem parkingu i drogi dojazdowej z montażem tablic informacyjnych oraz wiatą turystyczną promującą szlak Św. Jakuba – 15.000,00 zł – kwota inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.
19.       Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla OSP Długie – 460.000,00 zł. Na realizację zadania planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
20.       Odwodnienie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Długiem – 10.000,00 zł – kontynuacja zadania z 2017 r.
21.       Zakup samochodu dla Szkoły Podstawowej w Długiem – 15.000,00 zł- dowóz posiłków do szkół.
22.       Utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej w Długiem – 120.000,00 zł.
23.       Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk – 120.000 zł kontynuacja zadania z 2017 r.
24.       Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk – Inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie  w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.
25.       Ogródek ekologiczny – 5.080,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana tylko w sytuacji gdy gmina uzyska dofinansowanie na realizację projektu.
26.       Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 1.100.000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/16  pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Dofinansowanie inwestycji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do kwoty 867 tys. zł. W przypadku naszej gminy dofinansowanie wyniesie 758.877,13 zł
27.       Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk. Dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych z RPO na lata 2014-2020 Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej
28.       Montaż lamp hybrydowych i oświetlenia ledowego w Gminie Wąpielsk – 65.000,00 zł.
29.       Modernizacja budynku oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Ruszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do świetlicy – 102.000,00 zł Inwestycja realizowana będzie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wąpielsk na lata 2016-2023 (oś 7.1 RPO). Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
30.       Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiełpinach – 15.000,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana dokumentacja techniczna.  Udział funduszu sołeckiego wynosi 5.500,00 zł.
31.       Rozbudowa i modernizacja budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku – 20.000,00 r. W 2018 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana będzie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wąpielsk na lata 2016-2023 (oś 7.1 RPO). Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
32.       Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej – spłata wierzytelności – 108.276,00 zł
33.       Budowa placów zabaw (Ruszkowo, Wąpielsk, Radziki Duże) – 50.000,00 zł
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
W gminie Wąpielsk na mocy Uchwały Nr XXXIII/168/16 rachunki dochodów własnych prowadzone są w jednostkach organizacyjnych gminy:
1.         Szkoła Podstawowa w Wąpielsku
2.         Szkoła Podstawowa w Długiem
3.         Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym
4.         Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych
5.         Gimnazjum w Radzikach Dużych
Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych prezentuje Załącznik Nr 9.
FUNDUSZ SOŁECKI
Na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Gminy Wąpielsk dnia 27 marca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr XXXVI/168/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Sposób naliczania funduszu oraz jego rozdysponowanie zostało uregulowane przez ustawodawcę. W 2018 r. poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego dysponować będą kwotą 291.960,17 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 przedstawia Załącznik Nr 12.
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU
Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w  obecnej formie działa od 1 stycznia 2011 roku. Zajmuje się gospodarką komunalną tj. utrzymaniem wodociągów gminnych, oczyszczalni ścieków, dróg gminnych oraz gospodarką mieszkaniową gminy. Planowane przychody i rozchody prezentuje Załącznik Nr 10
GMINNA BIBLIOTEKA BUPLICZNA
Gminna Biblioteka Publiczna została utworzona z dniem 1 kwietnia 2008 r. Na działalność Biblioteki  w 2018 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 80.000,00 zł.

Uchwała nr XLVIII/261/17 (8352kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2018, 08:22:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222