Uchwała nr XLVIII/260/17Rady Gminy Wąpielskz dnia 28 grudnia 2017zmieniająca Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017 - 2027Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2077)

Uchwała nr XLVIII/260/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 grudnia 2017


zmieniająca Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017 - 2027

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2077)Rada Gminy Wąpielsk  uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w  Uchwale Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąpielsk na lata 2011 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zmienionej:
       Uchwałą Nr XI/51/11 z dnia 27 października 2011 r.
       Uchwałą Nr XIII/60/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.
       Uchwałą Nr XIV/62/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.
       Zarządzeniem Nr 2/12 z dnia 16 lutego 2012 r.
       Uchwałą Nr XVII/81/12 z dnia 27  kwietnia 2012 r.
       Uchwałą Nr XVIII/84/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
       Uchwałą Nr XXIV/105/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
       Zarządzeniem Nr 3/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.
       Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 26 marca 2013 r.
       Uchwałą Nr XXVII/125/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
       Uchwałą Nr XXXIII/150/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
       Uchwałą Nr XXXVI/127/14 z dnia 27 marca 2014 r.
       Uchwałą Nr XXXIX/183/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
       Uchwałą Nr XLI/189/14 z dnia 23 października 2014 r.
       Uchwałą Nr XLII/201/14 listopada 2014 r.
       Uchwałą Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
       Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
       Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 06 maja 2015 r.
       Uchwałą Nr XII/47/15 z dnia 17 lipca 2015 r.
       Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
       Zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.
       Uchwałą Nr XIV/50/15 z dnia 8 września 2015 r.
       Uchwałą Nr XV/55/15 z dnia 30 września 2015 r.
       Uchwałą Nr XVI/64/15 z dnia 28 października 2015 r.
       Uchwałą Nr XVII/74/15 z dnia 24 listopada 2015 r.
       Uchwałą Nr XVIII/76/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.
       Zarządzeniem Nr 2/2016 z 18 stycznia 2016 r.
       Uchwałą Nr XIX/85/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
       Zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
       Uchwałą Nr XX/91/16 z dnia 7 marca 2016 r.
       Uchwałą Nr XXI/93/16 z dnia 30 marca 2016 r.
       Zarządzeniem Nr 28/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.
       Uchwałą Nr XII/105/16 z dnia 28  kwietnia 2016 r.
       Zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
       Uchwałą Nr XXIV/115/16 z dnia 8 czerwca 2016 r.
       Uchwałą Nr XXV/118/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
       Uchwałą Nr XXVII/130/16 z dnia 28 lipca 2016 r.
       Uchwałą Nr XXIX/141/16 z dnia 14 września 2016 r.
       Uchwałą Nr XXX/144/16 z dnia 13 października 2016 r.
       Uchwałą Nr XXXI/149/16 z dnia 8 listopada 2016 r.
       Uchwałą Nr XXXII/155/16 z dnia 28 listopada 2016 r.
       Uchwałą Nr XXXIII/164/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
       Uchwałą Nr XXXIII/166/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
       Uchwałą Nr XXXIV/173/17 z dnia 5 stycznia 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXV/175/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXVI/181/17 z dnia 28 lutego 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXVII/191/17 z dnia 29 marca 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 17/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXVIII/208/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 5 maja 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXIX/213/17 z dnia 24 maja 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 31/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
       Uchwałą Nr XL/218/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 35/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
       Uchwałą Nr XLI/223/17 z dnia 25 lipca 2017 r.
       Uchwałą Nr XLIII/230/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
       Uchwałą Nr XLIV/234/17 z dnia 11 października 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 55/2017 z dnia 16 października 2017 r.
       Uchwałą Nr XLV/245/17 z dnia 27 października 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 58/2017 z dnia 30 października 2017 r.
       Uchwałą XLVI/256/17 z dnia 29 listopada 2017 r.
       Uchwałą Nr XLVII/25/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 73/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.  
 i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz  Czajkowski  


UZASADNIENIE
 
Plan dochodów zmniejszono o kwotę 372.845,86 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 2.132.900,00 zł zgodnie z Uchwała Nr XLVIII/259/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
Planowany deficyt uległ zmniejszeniu i wynosi 3.125.582,67 zł.  Pokrycie deficytu będą stanowiły pożyczki w wysokości 2.462.043,87 zł, wolne środki w wysokości 464.069,00 oraz nadwyżka a lat ubiegłych w wysokości 199.469,80 zł. Zmniejszono planowane przychody z tytuły zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.760.054,14 zł.
Planowana nadwyżka operacyjna wynosi 1.224.364,90 zł
 
W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Inwestycyjnych rozłożono w latach 2017-2018
 inwestycję pn.:
- Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wąpielsk" (przetarg na realizację inwestycji  zostanie ogłoszony w 2018 r.).
- „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk” z uwagi na fakt, iż przesunięto ocenę formalną złożonego wniosku na styczeń 2018r.

Uchwała nr XLVIII/260/17 (6682kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2018, 08:14:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80