Uchwała nr XXXIII/167/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 grudnia 2016w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąpielsk na 2017 rok-

Uchwała nr XXXIII/167/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąpielsk na 2017 rok

-Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, poz. 437)

Rada Gmina Wąpielsk
uchwala, co następuje:
   
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąpielsk na 2017 rok  w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XXXIII/167/16 (6152kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 stycznia 2017, 15:31:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187