Uchwała nr XXXII/162/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 listopada 2016w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy WąpielskNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 i art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579)

Uchwała nr XXXII/162/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 listopada 2016


w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Wąpielsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 i art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579)


uchwala się, co następuje:

§ 1.
Z dniem 1 stycznia 2017 roku zapewnia się wspólną obsługę jednostek organizacyjnych Gminy Wąpielsk zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w § 3.

§ 2.
Jednostką obsługującą jednostki organizacyjne jest Urząd Gminy Wąpielsk.

§ 3.
Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są:
1) Szkoła Podstawowa w Wąpielsku;
2) Szkoła Podstawowa w Długiem;
3) Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym;
4) Gimnazjum w Radzikach Dużych;
5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radzikach Dużych.

§ 4.
W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej obowiązki w zakresie:
1) spraw administracyjno-gospodarczych, zaopatrzenia i remontów;
2) obsługi kadrowej klas zerowych, dowozu dzieci;
3) obsługi finansowo-księgowej placówek, organizowania wynagrodzeń dla pracowników;
4) gospodarowania funduszem płac;
5) sprawozdawczości statystycznej w zakresie realizowanych zadań;
6) opracowywania wniosków dla budżetu gminy w zakresie oświaty;
7) nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez dyrektorów placówek.

§ 5.
Zasady obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej określone zostaną w porozumieniach zawartych pomiędzy dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych a Wójtem Gminy Wąpielsk.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Uchwała nr XXXII/162/16 (806kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 grudnia 2016, 08:18:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 259