Uchwała nr XXXII/161/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 listopada 2016w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Wąpielskodstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38),

Uchwała nr XXXII/161/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 listopada 2016


w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Wąpielsk

odstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38),


 Rada Gminy Wąpielsk
uchwala, co następuje:

§ 1.  
Wyraża się wolę ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Wąpielsk.

§ 2.  
Zobowiązuje się Wójta Gminy Wąpielsk do podjęcia dalszych działań, w tym przedłożenia stosownych projektów Komisji Heraldycznej powołanej przez Ministra właściwego do spraw administracji celem uzyskania opinii.

§ 3.  
W przypadku uzyskania pozytywnej opinii, o której mowa w § 2 ustanowienie symboli Gminy Wąpielsk nastąpi w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Wąpielsk.

§ 4.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 5.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXII/161/16 (616kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 grudnia 2016, 08:13:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158