Uchwała nr XXXII/159/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 listopada 2016w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wąpielsk w 2017 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r., w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779) i Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r., w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 979)

Uchwała nr XXXII/159/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 listopada 2016


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wąpielsk w 2017 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r., w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779) i Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r., w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 979)Rada Gminy Wąpielsk
uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na trenie Gminy Wąpielsk w wysokości jak w załączniku do uchwały.
 
§ 2.
 Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Uchwała nr XXXII/159/16 (874kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 grudnia 2016, 07:55:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213