Uchwała nr XXXII/158/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 listopada 2016w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok na terenie gminy Wąpielsk. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r., w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779).

Uchwała nr XXXII/158/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 listopada 2016


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok na terenie gminy Wąpielsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r., w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779).Rada Gminy Wąpielsk
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się stawki roczne podatku od nieruchomości: w wysokości:
Od budynków lub ich części:
1)      mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej – 0,30 zł
2)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – 21,50 zł
3)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej – 10,00 zł
4)      związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,20 zł
5)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,30 zł, z wyjątkiem budynków letniskowych od 1m2 powierzchni użytkowej – 6,00 zł
 
Od budowli 2% wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579) Od gruntów:
1)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni – 0,75 zł
2)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 4,30 zł
3)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2  powierzchni - 0,20 zł,
4)      niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (poz. 1770) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu od tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni – 2,98 zł.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Uchwała nr XXXII/158/16 (534kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 grudnia 2016, 07:52:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254