Uchwała nr XXXII/154/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 listopada 2016zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257).

Uchwała nr XXXII/154/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 listopada 2016


zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257).Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

§ 1.
W Uchwale Rady Gminy Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016 zmienionej:
 
Uchwałą Nr XIX/84/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 11 lutego 2016 r.
Uchwałą Nr XX/90/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 7 marca 2016 r.
Uchwałą Nr XXI/92/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2016 r.
Uchwałą Nr XXII/104/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Uchwałą Nr XXIV/114/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 czerwca 2016 r.
Uchwałą Nr XXV/118/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2016 r.
Uchwałą Nr XXVII/129/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lipca 2016 r.
Uchwałą Nr XXIX/140/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 września 2016 r.
Uchwałą Nr XXX/143/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 13 października 2016 r.
Uchwałą Nr XXXI/148/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 listopada 2016 r.
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 17 328 397,58 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie                      15 106 034,79 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie                   2 222 362,79 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
2.W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 206 770,85 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 448 634,39 zł, wolne środki (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w kwocie 112 229,84 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 645 906,62 zł.
 
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 372 224,85 zł i łączną kwotę  planowanych rozchodów 165 454,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 
5. W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 8 do Uchwały budżetowej „Plan finansowy na rok 2016 Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku” wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
 
6. § 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 914 088,39  zł, w tym na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie  448 634,39 zł. 
 
7. § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Upoważnia się Wójta do:
1)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
b)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 165 454 zł,
c)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie  448 634,39 zł.
 
§ 2.
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 pkt 2.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała nr XXXII/154/16 (4771kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 grudnia 2016, 07:33:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160