Uchwała nr XXXI/152/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 8 listopada 2016w sprawie zarządzenie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa BielawkiNa podstawie art. 18 ust. 1 i art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), w związku z § 1 ust. 1 i § 2 ust. 3 rozdziału III Statutu Sołectwa przyjętego uchwałą Nr V/19/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw jako jednostek pomocniczych z terenu gminy Wąpielsk.

Uchwała nr XXXI/152/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 8 listopada 2016


w sprawie zarządzenie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Bielawki

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), w związku z § 1 ust. 1 i § 2 ust. 3 rozdziału III Statutu Sołectwa przyjętego uchwałą Nr V/19/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw jako jednostek pomocniczych z terenu gminy Wąpielsk.Rada Gminy
uchwała co następuje:

§ 1.
1.Uchwala się wybory uzupełniające sołtysa sołectwa Bielawki na skutek rezygnacji dotychczasowego sołtysa z pełnienia funkcji.

§ 2    
Miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego wyborczego wyznaczy sołtys w porozumieniu z Wójtem Gminy Wąpielsk i podając to do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3    
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 4    
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXI/152/16 (252kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (16 listopada 2016, 08:59:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132