Uchwała nr XVIII/77/15Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 29 grudnia 2015w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150). Rada uchwala co następuje:

Uchwała nr XVIII/77/15
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150). Rada uchwala co następuje:


§ 1
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 13 098 774,00 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 11 876 238,00 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1 222 536,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 13 211 940,07 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 10 591 940,07 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 2 620 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Określa się: a) limit wydatków na programy inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 3, b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 762 536,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3
Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 113 166,07 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 113 166,07 zł.

§ 4
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 278 620,07 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 165 454,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5
W budżecie tworzy się rezerwy 120 000,00 zł (art. 222 ufp z 2009 r.) dział 758 rozdział 75818 § 4810:
1) ogólną (na wydatki bieżące z wyjątkiem wynagrodzeń) w kwocie 80 000,00 zł (w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych),
2) celową w kwocie 40 000,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40 000,00 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym kwota nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

§ 6
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7
Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:
dochody 230 000,00 zł, wydatki 230 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8
Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
przychody 1 025 000,00 zł, koszty 897 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 9
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49 000,00 zł oraz wydatki: na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40 800,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 8 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 10
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 100 000,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 11
Ustala się fundusz sołecki na rok 2016 w łącznej kwocie 242 791,30 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 12
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 578 620,07 zł, w tym na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300 000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 165 454,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 113 166,07 zł.

§ 13
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w Załączniku Nr 3,
na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych Środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w Załączniku Nr 4,
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14
Upoważnia się Wójta do:
zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 165 454,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 113 166,07 zł,
przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych,
dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne wynagrodzeń za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych,
udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2016 o łącznej wysokości 50 000,00 zł, z tego: gwarancje do kwoty 20 000,00 zł, poręczenia do kwoty 30 000,00 zł.

§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XVIII/77/15 (7131kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 stycznia 2016, 10:18:14)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (8 stycznia 2016, 09:46:01)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 407