Uchwała nr XVIII/75/15Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 29 grudnia 2015w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513).

Uchwała nr XVIII/75/15
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513).


Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale Rady Gminy Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015 zmienionej:
Uchwałą Nr V/22/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2015 r.
Uchwałą Nr VI/23/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 marca 2015 r.
Uchwałą Nr VIII/28/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2015 r.
Uchwałą Nr IX/33/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 kwietnia 2015 r.
Uchwałą Nr X/35/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 maja 2015 r.
Uchwałą Nr XI/40/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 czerwca 2015 r.
Uchwałą Nr XII/45/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 lipca 2015 r.
Uchwałą Nr XIII/48/15 Rady Gminy Wąpielsk z 6 sierpnia 2015 r.
Uchwałą Nr XIV/49/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 września 2015 r.
Uchwałą Nr XV/53/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2015 r.
Uchwałą Nr XVI/60/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 października 2015 r.
Uchwałą Nr XVII/70/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015 r.
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 13 393 576,25 zł,
z tego:
- dochody bieżące w wysokości 13 128 612,87 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 264 963,38 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 13 698 648,72 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 12 543 908,72 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 1 154 740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 305 072,47 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 305 072,47 zł.”

§ 2
Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej pt. „ Zadania inwestycyjne w 2015 r.” . W miejsce dotychczasowego wprowadza się nowy o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 § 3
Pozostałe postanowienia Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 r. pozostają bez zmian.

§ 4
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

 § 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała nr XVII/75/15 (2584kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 stycznia 2016, 09:47:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279