Uchwała nr XVII/70/15Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 24 listopada 2015w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513).

Uchwała nr XVII/70/15
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513).Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje:

§ 1
         W uchwale Rady Gminy Nr III/10/14 z dnia  30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015 zmienionej:
Uchwałą Nr V/22/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2015 r.
Uchwałą Nr VI/23/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 marca 2015 r.
Uchwałą Nr VIII/28/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2015 r.
Uchwałą Nr IX/33/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 kwietnia 2015 r.
Uchwałą Nr X/35/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 maja 2015 r.
Uchwałą Nr XI/40/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 czerwca 2015 r.
Uchwałą Nr XII/45/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 lipca 2015 r.
Uchwałą Nr XIII/48/15 Rady Gminy Wąpielsk z 6 sierpnia 2015 r.
Uchwałą Nr XIV/49/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 września 2015 r.
Uchwałą Nr XV/53/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2015 r.
Uchwałą Nr XVI/60/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 października 2015 r.
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 13 296 465,45 zł,
 z tego:
- dochody bieżące w wysokości     13 031 502,07 zł,
- dochody majątkowe w wysokości     264 963,38 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 13 672 299,34 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości     12 498 237,34 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości  1 174 062,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Dokonuje się zmiany w załącznikach do Uchwały budżetowej:
 
- w miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej pt. „ Zadania inwestycyjne w 2015 r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,
 
- w miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 6 do Uchwały budżetowej pt. „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
 
         Pozostałe postanowienia Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 r. pozostają bez zmian.
 
§ 4
 
         Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1.
 
§ 5
 
         Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 6
 
        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu i publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała nr 70/15 (3536kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 listopada 2015, 10:22:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214