Uchwała nr XVII/68/15Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 24 listopada 2015w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735)

Uchwała nr XVII/68/15
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735)Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
 
§  1.
 Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
 
    1.od samochodów ciężarowych  o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
      a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                             -    525,00 zł
      b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                   -    735,00 zł
      c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                         -    945,00 zł;
 
     2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
         uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
      a) nie mniej  niż 12 t do mniej niż 15 t                                              -        650,00 zł
          o liczbie osi – dwie   
       b) nie mniej niż 15 t                                                                       -       700,00  zł
           o liczbie osi dwie
       c) nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t                                                  -     1.200,00 zł
            o liczbie osi trzy
       d) nie mniej niż 25 t                                                                       -    1.200,00 zł
             o liczbie osi trzy
       e) nie mniej niż 12 t mniej niż 29 t                                                 -      1.200,00 zł
              o liczbie osi cztery i więcej
       f) nie mniej niż 29 t                                                                      -      1.900,00 zł      
            o liczbie osi cztery i więcej;
 
  3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
      o  dopuszczalnej masie całkowitej:
 
      a) nie mniej niż 12 t mniej niż 15 t
         -  o liczbie osi – dwie                                                                       -        650,00 zł
      b) nie mniej niż 15 t                                                                          -      1.400,00 zł
         -  o liczbie osi – dwie                                                                    
      c) nie mniej niż12 t mniej niż 25 t                                                      -       1.700,00 zł
        - o liczbie osi trzy                                                                             
      d) nie mniej niż 25 t                                                                          -     1.800,00 zł
        - o liczbie osi trzy                                                                               
      e) nie mniej niż 12 t mniej niż 29 t                                                      -    1 .850,00 zł
        - o liczbie osi cztery i więcej                                                                               
      f) nie mniej niż 29 t                                                                           -    2.700,00 zł
        - o liczbie osi  cztery i więcej                                                             
    
     4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie   
         z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
          a) od 3,5 t poniżej 12 t                                                                     - 1.200,00 zł;
 
     5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
         z naczepą  lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
         za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
 
     a) równej lub wyższej niż 12 t mniej niż 31 t                                              -  1.200,00 zł
         o liczbie osi dwie
     b) nie mniej niż31 t                                                                               -  1.600,00 zł
        - o liczbie osi dwie                                                                            
     c) nie mniej niż 12 t mniej niż 40 t                                                          -  1.400,00 zł
       - o liczbie osi trzy i więcej                                                                               
    d) nie  mniej niż 40 t                                                                              -  1.900,00 zł
      - o liczbie osi trzy i więcej;                                                                               
 
     6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
         z przyczepą lub naczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej
         masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
     a) równej lub wyższej niż 12 t mniej niż 31 t
         o liczbie osi  dwie                                                                            -    1.200,00  zł
     b) nie mniej niż  31  t                                                                          -    2.200,00  zł
         o liczbie osi  dwie                                                                            
     c) nie mniej niż 12 t mniej niż 40 t                                                       -     1.900,00 zł
         o liczbie osi trzy i więcej
     d) nie mniej niż 40 t                                                                         -     2.800,00  zł
         o liczbie osi trzy i więcej;
 
    7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
        masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie
        z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
       -  od 7 t i poniżej 12 t                                                                    -      1.200,00 zł;
 
    8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem   pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
        z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku   
        rolnego
    a) równej lub wyższej niż  12 t:
       -  o liczbie osi jedna                                                                           -   500,00 zł
    b) nie mniej niż 12 t mniej niż 33 t                                                         -   700,00 zł
       -  o liczbie osi dwie                                                                      
    c)  nie mniej niż 33 t                                                                               - 1.300,00 zł
        - o liczbie osi  dwie
    d)  nie mniej niż 12 t                                                                               - 1.200,00 zł
        - o  liczbie osi trzy
 
   9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
        masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
     a) nie mniej niż 12 t                                                                        -          650,00 zł
         o liczbie osi jedna                                                                            
     b) nie mniej niż 12 t mniej niż 33 t                                                    -       1.000,00 zł
         o liczbie  osi dwie                                                                             
     c) nie  mniej niż 33 t                                                                       -       1.800,00 zł
        o liczbie osi dwie                                                                                
     d) nie mniej niż 12 t                                                                        -       1.500,00 zł
        o liczbie osi trzy
 
  10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
     a) mniejszej niż 22 miejsca                                                                -    1.200,00 zł
     b) równej lub wyższej niż 22 miejsc                                                     -    1.600,00 zł
 
§ 2.
 Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
 
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XLII/ 197/14 Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku.
 
§ 4.
Uchwała podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Uchwała nr 68/15 (605kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 listopada 2015, 09:26:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199