Uchwała nr XVI/60/15Rady Gminy Wąpielskz dnia 28 października 2015w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877)

Uchwała nr XVI/60/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 października 2015


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877)Rada Gminy w Wąpielsku
 uchwala, co następuje:

§ 1
         W uchwale Rady Gminy Nr III/10/14 z dnia  30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015 zmienionej:
Uchwałą Nr V/22/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2015 r.
Uchwałą Nr VI/23/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 marca 2015 r.
Uchwałą Nr VIII/28/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2015 r.
Uchwałą Nr IX/33/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 kwietnia 2015 r.
Uchwałą Nr X/35/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 maja 2015 r.
Uchwałą Nr XI/40/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 czerwca 2015 r.
Uchwałą Nr XII/45/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 lipca 2015 r.
Uchwałą Nr XIII/48/15 Rady Gminy Wąpielsk z 6 sierpnia 2015 r.
Uchwałą Nr XIV/49/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 września 2015 r.
Uchwałą Nr XV/53/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2015 r.
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 13 255 252,01 zł,    z tego:
- dochody bieżące w wysokości      12 990 288,63 zł,
- dochody majątkowe w wysokości     264 963,38 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 13 631 085,90 zł,   z tego:
- wydatki bieżące w wysokości      12 457 023,90 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości  1 174 062,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 375 833,89 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 375 833,89 zł.”
 
§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 612 322,89 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 236 489,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”
 
W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 5 do Uchwały budżetowej pt. „Przychody      i rozchody budżetu w 2015 r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 
§12 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 912 322,89 zł, w tym na:
1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST           w kwocie 300 000,00 zł,
2)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 236 489,00 zł,
3)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie  375 833,89 zł.”
 
§14.1. otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Wójta do:
1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)     pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
b)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości      236 489,00 zł,
c)     sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 375 833,89 zł.”
 
§ 2
 
         Dokonuje się zmiany w załącznikach do Uchwały budżetowej:
- w miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej pt. „ Zadania inwestycyjne w 2015 r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,
 
- w miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 6 do Uchwały budżetowej pt. „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
 
         Pozostałe postanowienia Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 r. pozostają bez zmian.
 
§ 4
 
         Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1.
 
§ 5
 
         Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
 
§ 6
 
        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu i publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała Nr XVI/60/15 (3194kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 listopada 2015, 10:16:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271