Uchwała nr XII/51/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 5 grudnia 2007W sprawie zmian do Uchwały Nr XXV/137/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17 czerwca 2005 r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1, art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( t. j Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmian./

Uchwała nr XII/51/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 5 grudnia 2007


W sprawie zmian do Uchwały Nr XXV/137/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17 czerwca 2005 r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1, art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( t. j Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmian./Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala, co następuje:


§ 1 W załączniku do Uchwały Nr XXV/137/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17.06.2005r w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata wprowadza się następujące zmiany:

§ 9 ust. 7 otrzymuje treść : „Najemcy lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach, których stopień zużycia technicznego określony przez rzeczoznawcę majątkowego jest wyższy niż 65%, mogą nabyć te lokale za cenę uiszczoną jednorazowo stanowiącą 5 % ceny ustalonej zgodnie z § 8 pkt. 7. Zapis § 8 pkt. 1 – 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2 Dotychczasowe zapisy § 9 ust. 7 – 12 otrzymują numerację od ust. 8 – 13.

§ 3 Uchyla się uchwałę Nr X/41/07 Rady Gminy z dnia 21 września 2007r.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Uchwała Nr XII/51/07 (28kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2007, 14:23:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1872