Uchwała nr XII/50/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 5 grudnia 2007w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuNa podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 /1 w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych1)2 (Dz.U. z 2006 r Nr 121 poz. 8443 oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r (M.P. Nr 47, poz. 557) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r (M.P. Nr 76, poz. 813)

Uchwała nr XII/50/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 /1 w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych1)2 (Dz.U. z 2006 r Nr 121 poz. 8443 oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r (M.P. Nr 47, poz. 557) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r (M.P. Nr 76, poz. 813)Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1.Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500,00 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 700,00 zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 900,00 zł

2.. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a/ równej lub wyższej niż 12 ton
- o liczbie osi – dwie - 1.000,00 zł
b/ dla samochodów posiadających trzy osie:
- równej lub wyższej niż 12 ton a niższej niż 23 t - 1.000,00 zł
- równej lub wyższej niż 23 t - 1.200,00 zł
c/ dla samochodów posiadających cztery osie i więcej
- równej lub wyższej 12t , niższej niż 27 t - 1.000,00 zł
- równej lub wyższej niż 27 t - 1.800,00 zł

3.od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a/ równej lub wyższej niż 12 ton do niższej niż 15 t,
- o liczbie osi – dwie - 1.000,00 zł
b/ o równej lub wyższej niż 15 t
- o liczbie osi – dwie - 1.300,00-zł
c/ równej lub wyższej 12 ton poniżej 21 ton
- o liczbie osi trzy - 1000,00 zł
d/ równej lub wyższej niż 21 ton niższej niż 23 tony :
- o liczbie osi trzy - 1.200,00 zł
e/ równej lub wyższej niż 23 tony
- o liczbie osi trzy - 1.600,00 zł
f/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 25 ton
- o liczbie osi cztery i więcej - 1.000,00 zł
g/ równej lub wyższej niż 25 ton niższej niż 27 ton:
- o liczbie osi cztery - 1.200,00 zł
h/ równej lub wyższej niż 27 ton niżej niż 29 ton
- o liczbie osi cztery i więcej - 1.700,00 zł
i/ równej lub wyższej niż 29 ton
- o liczbie osi cztery i więcej - 2.452,80 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ powyżej 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 500,00 zł
b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 700,00 zł
c/ od 9 ton i poniżej 12 ton - 900,00 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu :

a/ od 12 ton do mniej niż 31 ton
- o liczbie osi dwie - 1.000,00 zł
b/ od 31 ton i więcej
- o liczbie osi dwie - 1.500,00 zł
c/ od 12 t do niżej niż 40 t
- o liczbie osi trzy - 1.400,00 zł
d/ od 40 t i więcej
- o liczbie osi trzy - 1.800,00 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą , z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ równej lub wyższej niż 12 ton, niższej niż 31 t
- o liczbie osi – dwie - 1.000,00-zł
b/ równej lub wyższej niż 31 ton
- o liczbie osi dwie - 1.937,76 zł

c/ równej lub wyższej niż 12 ton niżej niż 40 ton - 1.936,29 zł
- o liczbie osi trzy
d/ równej lub wyższej niż 40 ton
- o liczbie osi trzy - 2.500,00 zł

7. od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 500,00 zł
8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ równej lub wyższej niż 12 ton :
- o liczbie osi – jedna - 500,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 28 ton
- o liczbie osi – dwie - 500,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 28 ton niższej niż 33 tony
- o liczbie osi dwie - 700,00 zł
d/ równej lub wyższej niż 33 tony niższej niż 38 ton
- o liczbie osi dwie - 900,00 zł
e/ równej lub wyższej niż 38 ton
- o liczbie osi dwie - 1.200,00 zł
f/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 38 ton
- o liczbie osi trzy - 700,00 zł
g/ równej lub wyższej niż 38 ton
- o liczbie osi trzy - 1.000,00 zł

9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 25 t
- o liczbie osi – jedna - 500,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 25 ton
- o jednej osi jezdnej - 700,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 28 ton
- o liczbie osi dwie - 500,00 zł
d/ równej lub wyższej niż 28 ton niższej niż 33 tony
- o liczbie osi dwie - 900,00 zł
e/ równej lub wyższej niż 33 tony niższej niż 38 ton
- o liczbie osi dwie - 1.300,00 zł
f/ równej lub wyższej niż 38 ton
- o liczbie osi dwie - 1.700,00 zł
g/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 38 ton
- o liczbie osi trzy - 1.000,00 zł
h/ równej lub wyższej niż 38 ton
- o liczbie osi trzy - 1.300,00 zł

10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniej niż 30 miejsc - 1.000,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400,00 zł


§ 2

Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek pomocniczych i zakładów budżetowych Urzędu Gminy stanowiące ich własność.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego .

Uchwała Nr XII/50/07 (41kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2007, 14:21:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1954