Uchwała nr XI/45/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 11 października 2007w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2007 rok Nr VI/24/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 02.03.2007 roku z późniejszymi zmianami.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 ; z późn. zm.) oraz art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104 ; z późn. zm.).

Uchwała nr XI/45/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 11 października 2007


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2007 rok Nr VI/24/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 02.03.2007 roku z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 ; z późn. zm.) oraz art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104 ; z późn. zm.).Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje :

§1
1. Zwiększa się dochody Gminy na 2007 rok w działach :
• 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 7.144 zł,
• 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -78.813 zł,
2. Łącznie dochody wzrosły o 85.957 zł i wynoszą 9.116.458 zł zgodnie z załącznikiem
nr l do niniejszej uchwały.
§2
1. Zwiększa się w wydatki Gminy na 2007 rok na łączną kwotę 85.957 zł w działach :
• 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 7.144 zł,
• 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 78.813 zł,
2. Łącznie wydatki wynoszą 11.570.790 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§3
Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 2.454.332 zł.
§4
l. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej (dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.)wprowadzą się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .
2. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej ( dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§5
Pozostała treść uchwały Nr VI/24/07 rady Gminy w Wąpielsku z dnia 02.03.2007 r. nie ulega zmianie.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała nr XI/45/07 (81kB) pdf


metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (17 października 2007, 12:55:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1623