Uchwała nr III/10/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 30 grudnia 2014w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594,z późniejszymi zmianami z 2013r.poz. 645, poz.1318, z 2014r.poz.379, poz. 1072) oraz art. 166, 184, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami z 2013r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146).

Uchwała nr III/10/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594,z późniejszymi zmianami z 2013r.poz. 645, poz.1318, z 2014r.poz.379, poz. 1072) oraz art. 166, 184, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami z 2013r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146).Rada uchwala co następuje:

§ 1.
  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości    12.110.830 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie        11.994.623 zł,
- dochody majątkowe w kwocie        116.207 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr  1 .     
 

§ 2.
 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 12.244.215 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości      11.215.903 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości  1.028.312 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
2. Określa się:
   1. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.
   2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.                                                                                                             

§ 3.
 Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 133.385 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 133.385 zł .
 
§ 4.
 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 399.874 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 266.489 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.
 W budżecie tworzy się rezerwy   (Art. 222 ufp z 2009r)                     dział 75818  w § 4810                                                     
1)     ogólną w wysokości – 120.000 zł, (w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu ) nie mogą być wydatkowane na wynagrodzenia  zgodnie z art.259ufp z 2009r.
2)    celową w wysokości – 27.000 zł,  - (suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wyd.budz)
z przeznaczeniem na:
 zarządzanie kryzysowe  w kwocie – 27.000 zł   (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dn. 26.04.2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590 ze zm.) w związku z art. 2 ust.6 ustawy z dn. 17.07.2009r (DzU. Nr 131, poz.1076)  utworzona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

§ 6.
  Dochody i wydatki związane z realizacją:
       1). zadań z zakresu  administracji rządowej i innych zleconych jst  odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
       2). zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem       nr 7.
      
§ 7.
  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych           120.000  zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych          0zł,
zgodnie z  załącznikiem Nr 11              
 
§ 8.
 Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.
1) przychody 900.000 zł,
2) wydatki     900.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 .
 
§ 9.
 Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.
1) dochody     215.000 zł,
2) wydatki       215.000. zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 10.
 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000.zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.      

§  11.
  Ustala się fundusz sołecki na rok 2015 w łącznej kwocie 215.428 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12.
 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 669.874 zł,  w tym na:
1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300.000 zł,
2)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 236.489 zł;
3)      sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 133.385 zł.
 
§ 13.
 Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1)       na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3.;
2)       na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr4. ;
3)       z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14.
  Upoważnia się Wójta do:           
1).  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000  zł;
b)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 236.489 zł;
c)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 133.385 zł.
 
2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki inwestycyjne .
 
3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
 
4). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  
5).  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
 
 6).  udzielania poręczeń i gwarancji  w roku budżetowym 2015 w łącznej wysokości 50.000. zł, z tego:
1)        gwarancje do kwoty 20.000 zł,
2)    poręczenia do kwoty 30.000.zł.         
 
7).  udzielania pożyczek w roku budżetowym 2015 do  wysokości 30.000 zł.
 
§ 15.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 16.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała Nr /10/14 (3249kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 stycznia 2015, 11:00:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 367