Uchwała nr II/7/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 9 grudnia 2014w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie modernizacji przydomowych studni kopanych.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2013 r. poz. 594, z poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 400 a ust. 1 pkt.5: art. 403 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232, poz. 1238, poz.21, poz.888, z 2014 r. poz.40, poz.47, poz.457, poz.1101, poz.1146).

Uchwała nr II/7/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 9 grudnia 2014


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie modernizacji przydomowych studni kopanych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2013 r. poz. 594, z poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 400 a ust. 1 pkt.5: art. 403 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232, poz. 1238, poz.21, poz.888, z 2014 r. poz.40, poz.47, poz.457, poz.1101, poz.1146).


Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje

§1. 1. Wprowadza się zasady oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu gminy,dla osób fizycznych będących mieszkańcami gminy, nieprowadzących działalności gospodarczej, określone w załączniku Nr.1 do niniejszej uchwały. 2. Możliwość uzyskania dotacji dotyczy modernizacji przydomowych studni kopanych usytuowanych na terenie Gminy Wąpielsk, których modernizacja została wykonana po dniu 01 listopada 2014r.

§2. Wzór umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu gminy na modernizację studni kopanych na terenie Gminy Wąpielsk, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym
do zadań własnych gminy należy zaopatrzenie w wodę jej mieszkańców. Z uwagi na rozproszoną zabudowę gminy, szczególnie w miejscowościach leżących w pobliżu rzeki Drwęcy w których budynki usytuowane są w znacznej odległości i położone w lasach, budowa wodociągu gminnego jest niemożliwa i ekonomicznie nieuzasadniona. W związku z tym zaopatrzenie mieszkańców
w wodę odbywać się będzie poprzez modernizację istniejących studni kopanych. Wykonanie modernizacji studni kopanych jest konieczne ze względu na obniżenie się poziomu wód. Jest ono w ostatnim czasie tak znaczne, że w studniach brakuje wody lub nastąpił jej zanik.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Uchwała Nr II/7/14 (956kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (11 grudnia 2014, 13:03:31)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (11 grudnia 2014, 13:30:26)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 518