Uchwała nr II/6/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 9 grudnia 2014w sprawie uchwalenia diet w formie ryczałtu dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i komisjach rady.Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (D z.U. z 2013 r , poz. 594, poz. 645,poz. 1318, z 2014 r poz. 379, poz. 1072)

Uchwała nr II/6/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 9 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia diet w formie ryczałtu dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i komisjach rady.

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (D z.U. z 2013 r , poz. 594, poz. 645,poz. 1318, z 2014 r poz. 379, poz. 1072)


Rada Gminy
uchwala, co następuje;

§ 1. Ustala się dietę w formie ryczałtu miesięcznego, dla sołtysów z poszczególnych sołectw z terenu gminy Wąpielsk w wysokości 200 zł ( słownie; dwieście zł) miesięcznie za udział w sesjach i pracach komisji.

§ 2. Wprowadza się stosowanie potrąceń ryczałtu określonego w § 1 za nieobecność sołtysa na sesji w wysokości 15% za każdą nieobecność.

§ 3. Wypłata ryczałtu następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca na konto osobiste.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2007 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie; Dieta dla sołtysów ma charakter rekompensaty za poświęcenie swojego czasu na działalność publiczną oraz zwrot kosztów związanych z podróżami służbowymi.


Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Uchwała Nr II/6/14 (168kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (11 grudnia 2014, 12:59:05)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (11 grudnia 2014, 13:28:45)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 647