Uchwała nr II/5/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 9 grudnia 2014w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w formie ryczałtu miesięcznego za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady Gminy.Na podstawie art. 25 ust.4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r poz. 379, poz. 1072) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710)

Uchwała nr II/5/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 9 grudnia 2014


w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w formie ryczałtu miesięcznego za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady Gminy.

Na podstawie art. 25 ust.4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r poz. 379, poz. 1072) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710)


Rada Gminy
uchwala, co następuje;

§ 1. Ustala się ryczałt dla radnych za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji oraz koszty związane z dojazdem na posiedzenia , miesięcznie w wysokości:
 - dla Przewodniczącego Rady Gminy - 1.000 zł
 - dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 500 zł
 - dla Przewodniczących komisji - 400 zł
 - dla pozostałych radnych - 300 zł

§ 2. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet w formie ryczałtu, radny otrzymuje jeden ryczałt, najwyższej wysokości z przysługującego mu tytułu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/4/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2010 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 grudnia 2014 r.


Uzasadnienie;
Rada Gminy w Wąpielsku jest organem gminy, który uchwala diety dla radnych. Uchwała normuje zasady i wysokość diet, różnicując je w zależności od pełnionej funkcji w radzie. Wysokość diet nie przekracza maksymalnej wysokości diet określonej w ustawie i rozporządzeniu cytowanej podstawie prawnej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Uchwała Nr II/5/14 (230kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (11 grudnia 2014, 12:56:26)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (11 grudnia 2014, 13:27:20)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 722