Uchwała nr II/4/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 9 grudnia 2014w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wąpielsk.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2013 r poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r poz. 1202) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r w sprawie wynagradzania pr acowników samorządowych ( Dz. U. z 2013 r poz. 1050, poz. 1218, z 2014 r poz. 958)

Uchwała nr II/4/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 9 grudnia 2014


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wąpielsk.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2013 r poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r poz. 1202) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r w sprawie wynagradzania pr acowników samorządowych ( Dz. U. z 2013 r poz. 1050, poz. 1218, z 2014 r poz. 958)


Rada Gminy
uchwala, co następuje;

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy Wąpielsk w n/w wysokości ustalając następujące składniki;
1. wynagrodzenie zasadnicze wg tabeli I dla stanowiska wójt w gminie do 15 tysięcy mieszkańców w wysokości 4.500 zł ( słownie; cztery tysiące pięćset zł) brutto
2. dodatek funkcyjny wg tabeli I dla stanowiska wójt w wysokości 1.500 zł ( słownie; jeden tysiąc pięćset zł) brutto,
3. dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 1.200 zł ( słownie; jeden tysiąc dwieście zł) brutto.
4. dodatek za wieloletnia pracę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 9 grudnia 2014 roku.


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych, wójt jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru, art.8 ust.2 powołanej ustawy stanowi, że do wyłącznej kompetencji rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta.. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski


metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (11 grudnia 2014, 12:52:57)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (11 grudnia 2014, 13:12:21)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 730