Uchwała nr XLII/200/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 14 listopada 2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r poz.594/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010r nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz,835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r poz.1456, poz. 1530, poz.1548 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. nr 157,poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010r Nr 108, poz.685, Nr.152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011r Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, Nr 171, poz.1016, z 2012r poz.986, poz.1456, poz.1548.

Uchwała nr XLII/200/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 14 listopada 2014


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r poz.594/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010r nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz,835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r poz.1456, poz. 1530, poz.1548 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. nr 157,poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010r Nr 108, poz.685, Nr.152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011r Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, Nr 171, poz.1016, z 2012r poz.986, poz.1456, poz.1548.Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje:

§1
   W uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/149/13 z dnia 20 grudnia  2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 zmienionej :
Uchwałą Nr XXXIV/151/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 stycznia 2014 r.
Uchwałą Nr XXXV/156/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lutego 2014 r.
Uchwałą Nr XXXVI/166/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 marca 2014 r.
Zarządzeniem Nr 5/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 kwietnia 2014 r.
Uchwałą Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zarządzeniem Nr 8/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2014 r.
Uchwałą Nr XXXVIII/175/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 maja 2014 r.
Uchwałą Nr XXXIX/179/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zarządzeniem Nr 14/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 lipca 2014 r.
Uchwałą Nr XL/184/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 9 września 2014 r.
Zarządzeniem Nr 16/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 września 2014 r.
Uchwałą Nr XLI/188/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 23 października 2014 r.
Zarządzeniem Nr 18/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2014 r.
 
wprowadza się następujące zmiany:
Zmienia się brzmienie w paragrafach i tak:
  § 1 otrzymał brzmienie:
    Ustala się dochody  w łącznej kwocie          13.596.979  zł
z tego:
a)       bieżące w kwocie             13.092.091 zł
b)      majątkowe w kwocie             504.888 zł
 zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 .
 
  § 2 otrzymał brzmienie:
       Ustala się wydatki  w łącznej kwocie           13.732.044  zł
z tego:
a) bieżące w kwocie                12.346.756 zł
b) majątkowe w kwocie             1.385.288 zł
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 .
Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 135.065 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 135.065 zł.
                                                                 § 2
W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej ( Zadania inwestycyjne w 2014 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
                                                                § 3
W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej ( Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
                                                                § 4
 W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej ( Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.  
                                                                 § 5
 W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej ( Plan finansowy na rok 2014 Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
                                                                § 6
Pozostała treść uchwały Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013r. nie ulega zmianie.
                                                                 § 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
                                                                 § 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała Nr XLII/200/14 (3544kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2014, 10:37:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 392