Uchwała nr XLII/199/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 14 listopada 2014w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2018Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r,poz.594,poz.645,poz.1318, z 2014 r poz.379,poz.1072), art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. Dz.U..z 2013 r. poz.182, poz.509, z 2014 r poz.567, poz.598,poz.1650) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z 2010 r,Dz.U. Nr 28,poz.146,Nr 125,poz.842 ,Nr 206,poz.1589,z 2011 r poz.887 ).

Uchwała nr XLII/199/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 14 listopada 2014


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2018

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r,poz.594,poz.645,poz.1318, z 2014 r poz.379,poz.1072), art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. Dz.U..z 2013 r. poz.182, poz.509, z 2014 r poz.567, poz.598,poz.1650) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z 2010 r,Dz.U. Nr 28,poz.146,Nr 125,poz.842 ,Nr 206,poz.1589,z 2011 r poz.887 ).Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala co następuje:

§ 1.
Przyjąć do stosowania Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie     
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2018, stanowiący  załącznik 
do niniejszej uchwały.
§  2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/199/14 (4217kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2014, 10:33:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422