Uchwała nr XLII/197/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 14 listopada 2014w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz..594, poz.583, poz.1318, z 2014 r poz. 379, poz.1072) w związku z art. 8 ustawy z dnia 01 października 2010 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r,poz.849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku (M.P. z 2014 r poz. 718)

Uchwała nr XLII/197/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 14 listopada 2014


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz..594, poz.583, poz.1318, z 2014 r poz. 379, poz.1072) w związku z art. 8 ustawy z dnia 01 października 2010 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r,poz.849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku (M.P. z 2014 r poz. 718)Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§  1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
 
    1.Od samochodów ciężarowych  o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
      a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                      -    525,00 zł
      b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                           -    735,00 zł
      c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                 -    945,00 zł
 
     2.. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
      a) nie mniej  niż 12 t do mniej niż 15 t                                       -       650,00 zł
          o liczbie osi – dwie   
                                                                                                              
       b) nie mniej niż 15 t                                                                -       700,00  zł
           o liczbie osi dwie
     
       c) nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t                                           -     1.200,00 zł
            o liczbie osi trzy
       d) nie mniej niż 25 t                                                                 -    1.200,00 zł
             o liczbie osi trzy
       e) nie mniej niż 12 t mniej niż 29 t                                           -      1.200,00 zł
              o liczbie osi cztery i więcej
       f) nie mniej niż 29 t                                                             -         1.900,00 zł      
            o liczbie osi cztery i więcej
  3.od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
      a) nie mniej niż 12 t mniej niż 15 t
         -  o liczbie osi – dwie                                                          -        650,00 zł
      b) nie mniej niż 15 t                                                             -      1.400,00 zł
         -  o liczbie osi – dwie                                                                     
      c) nie mniej niż12 t mniej niż 25 t                                          -       1.700,00 zł
        - o liczbie osi trzy                                                                              
      d) nie mniej niż 25 t                                                               -     1.800,00 zł
        - o liczbie osi trzy                                                                                
      e) nie mniej niż 12 t mniej niż 29 t                                        -       1 .850,00 zł
        - o liczbie osi cztery i więcej                                                                               

      f) mniej niż 29 t                                                                      -    2.700,00 zł
        - o liczbie osi  cztery i więcej                                                             

    
     4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
          a) od 3,5 t poniżej 12 t                                                           - 1.200,00zł
     5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
 
     a) równej lub wyższej niż 12 t mniej niż 31 t                                  -  1.200,00 zł
 o liczbie osi dwie
     b) nie mniej niż31 t                                                                    -  1.600,00 zł
        - o liczbie osi dwie                                                                             
     c) nie mniej niż 12 t mniej niż 40 t                                               -  1.400,00 zł
       - o liczbie osi trzy                                                                                 
    d) nie  mniej niż 40 t                                                                  -  1.900,00 zł
      - o liczbie osi trzy                                                                                
 
     6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą , z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
     a) równej lub wyższej niż 12 t mniej niż 31 t
         o liczbie osi  dwie                                                                 -    1.200,00 zł
     b) nie mniej niż31  t                                                                  -   2.200,00 zł               o liczbie osi  dwie                                                                            

     c) nie mniej niż 12 t mniej niż 40 t                                            -     1.900,00 zł
       - o liczbie osi trzy                                                                                   
     d) nie mniej niż 40 t                                                                -     2.800,00 zł
       - o liczbie osi trzy                                                                                 
    7. od    przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
       -  od 7 t i poniżej 12 t                                                           -      1.200,00 zł
    8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem   pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
        równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
        z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
    a) równej lub wyższej niż  12 t  :
       -  o liczbie osi jedna                                                                -     500,00 zł
    b) nie mniej niż 12 t mniej niż 33 t                                             -      700,00 zł
       -  o liczbie osi dwie                                                                       
    c) nie mniej niż 33
        - o liczbie osi  dwie                                                             -      1.300,00 zł
     d) nie mniej niż 12 t                                                            -        1.200,00 zł
        - o liczbie osi trzy                                                                                                    
           
   9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
     a) nie mniej niż 12 t
         o liczbie osi jedna                                                         -          650,00 zł
     b) nie mniej niż 12 t mniej niż 33 t
         o liczbie  osi dwie                                                         -        1.000,00 zł
     c) nie  mniej niż 33 t
        o liczbie osi dwie                                                              -     1.800,00 zł
     d) nie mniej niż 12 t
        o liczbie osi trzy                                                              -      1.500,00 zł
  10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
     a) mniej niż 30 miejsc                                                          -    1.200,00 zł
     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                         -    1.600,00 zł
 
§ 2
Traci moc uchwała Nr XXXII/   145  /13 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 roku.
 
§ 3
 
Uchyla się uchwałę Nr XLI/ 191/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 23 października 2014 roku.
 
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni. od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku.

Uchwała Nr XLII/197/14 (705kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2014, 10:27:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 453