Uchwała nr XLII/196/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 14 listopada 2014w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594, poz. 1318, z 2014 r,poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 01 października 2010 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2014 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2015 r (M.P. z 2014 r poz. 718).

Uchwała nr XLII/196/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 14 listopada 2014


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594, poz. 1318, z 2014 r,poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 01 października 2010 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2014 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2015 r (M.P. z 2014 r poz. 718).


Rada Gminy uchwala,
co następuje;

§ 1.
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości;
1. od gruntów;
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od powierzchni 1m² - 0,75 zł
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od powierzchni 1 ha - 4,30 zł
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od powierzchni 1 m² – 0,20 zł
2. od budynków lub ich części;
a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,30 zł
b) pozostałych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej - 21,50 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej - 10,00 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej - 4,20 zł
e) pozostałych ; w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej - 4,30 zł
3. od budowli 2% wartości określonej w art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości;
1) budynki wymienione w § 1 pkt 2 lit e, w których właściciele nie prowadzą działalności gospodarczej oraz odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
2) budynki lub ich części oraz grunty – przeznaczone na działalność w zakresie działalności kulturalno – sportowej i ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem działalności gospodarczej
3) budynki, grunty i budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzanie ścieków.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXXII/144/13 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 roku, § 4. Uchyla się uchwałę Nr XLI/ 190/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 23 października 2014 roku.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Uchwała Nr XLII/196/14 (475kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2014, 10:17:00)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2014, 10:43:59)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 564