Uchwała nr XXXIII/149/13Rady Gminy Wąpielskz dnia 20 grudnia 2013w sprawie budżetu na 2014 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Uchwała nr XXXIII/149/13
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 20 grudnia 2013


w sprawie budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)Rada uchwala co następuje:
 
§ 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości    11.757.786 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie        11.653.386 zł,
- dochody majątkowe w kwocie        104.400 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr  1 .     
 
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 11.892.851 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości      11.033.051 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości     889.800 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 .                                                                                                                                      
 
2. Określa się:
1. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 .
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 304.301 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4    .                                                                                                              
§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 135.065 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 135.065 zł .
 
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 519.517 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 384.452 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy   (Art. 222 ufp z 2009r)                     dział 75818  w § 4810                                                     
1)     ogólną w wysokości – 120.000 zł, (w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu ) nie mogą być wydatkowane na wynagrodzenia  zgodnie z art.259ufp z 2009r.
2)    celową w wysokości – 24.000 zł,  - (suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5%wyd.budz)
z przeznaczeniem na :
 zarządzanie kryzysowe  w kwocie – 24.000 zł   (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dn. 26.04.2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590 ze zm.) w związku z art. 2 ust.6 ustawy z dn. 17.07.2009r (DzU. Nr 131, poz.1076)  utworzona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)
§ 6.  Dochody i wydatki związane z realizacją :
       1). zadań z zakresu  administracji rządowej i innych zleconych jst  odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
       2). zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem       nr 7.
      
§ 7.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych           100.000  zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych          0zł,
zgodnie z  załącznikiem Nr 11              
 
§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.
1) przychody 800.000 zł,
2) wydatki     800.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 .
 
§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.
1) dochody     120.000 zł,
2) wydatki       120.000. zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 .
§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000.zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.761 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.      
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 789.517 zł,  w tym na:
1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300.000 zł,
2)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 354.452 zł;
3)      sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 135.065 zł.
 
§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1)       na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3.;
2)       na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr4. ;
3)       z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 13.  Upoważnia się Wójta do:           
1).  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000  zł;
b)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 354.452 zł;
c)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 135.065 zł.
 
2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki inwestycyjne .
 
3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
 
4). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  
5).  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
 
       6).  udzielania poręczeń i gwarancji  w roku budżetowym 2014 w łącznej wysokości 50.000. zł, z tego:
1)        gwarancje do kwoty 20.000 zł,
2)    poręczenia do kwoty 30.000.zł.         
 
7).  udzielania pożyczek w roku budżetowym 2014 do  wysokości 30.000 zł.
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała Nr XXXIII/149/13 (9944kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (24 grudnia 2013, 12:09:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 760