Uchwała nr XXXII/147/13Rady Gminy Wąpielskz dnia 27 listopada 2013w sprawie sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego w m. Półwiesk MałyNa podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r poz. 594 i poz. 645/ oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r Nr 102 poz.651, Nr 106,poz.675,Nr 143,poz.963,Nr 155,poz.1043,Nr 197,poz.1307, Nr 200,poz.1323, z 2011 r Nr 64,poz.341, Nr 106,poz.622, Nr 115,poz.673, Nr 130,poz.762,Nr 129,poz.732,Nr 135,poz.789, Nr 163,poz.981 Nr 187,poz.1110, Nr 224,poz.1337, z 2012 r ,poz.908,poz.951 , poz.1256, poz.1429,poz.1529/

Uchwała nr XXXII/147/13
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego w m. Półwiesk Mały

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r poz. 594 i poz. 645/ oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r Nr 102 poz.651, Nr 106,poz.675,Nr 143,poz.963,Nr 155,poz.1043,Nr 197,poz.1307, Nr 200,poz.1323, z 2011 r Nr 64,poz.341, Nr 106,poz.622, Nr 115,poz.673, Nr 130,poz.762,Nr 129,poz.732,Nr 135,poz.789, Nr 163,poz.981 Nr 187,poz.1110, Nr 224,poz.1337, z 2012 r ,poz.908,poz.951 , poz.1256, poz.1429,poz.1529/


Rada Gminy
uchwala, co następuje;


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości pn.'Zespół pałacowo-parkowy" położony na działce nr 74/16 o pow. 1,0141 ha w Półwiesku Małym w formie przetargu nieograniczonego ustnego. Cenę wywoławczą ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy
Grzesław Listkowski

Uchwała Nr XXXII/147/13 (171kB) pdf


Uzasadnienie

Nieruchomość wymieniona w uchwale zostaje przeznaczona do sprzedaży z uwagi na stan zniszczenia budynku pałacowo-parkowego usytuowanego na nieruchomości. Budynek pałacowy decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rypinie został wyłączony z użytkowania z uwagi na zagrożenie dla mieszkańców. W budżecie gminy nie ma środków finansowych na jego odrestaurowanie ponieważ koszt remontu przekroczyłby roczny budżet gminy. W związku z powyższym przeznaczenie do sprzedaży jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 listopada 2013, 13:19:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 759