Uchwała nr XXXII/143/13Rady Gminy Wąpielskz dnia 27 listopada 2013w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2014 rok.Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r poz.594 i 683/ w związku z art. 4 ust.5 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U.z 2013 r poz.465/ oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r /M.P. z 2013 r poz. 828/

Uchwała nr XXXII/143/13
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2014 rok.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r poz.594 i 683/ w związku z art. 4 ust.5 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U.z 2013 r poz.465/ oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r /M.P. z 2013 r poz. 828/Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Ustala się średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS jako podstawa do obliczania podatku leśnego w kwocie 166,00  zł za 1m3 .     
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/94/12 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2012 roku
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
   
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku..
 
Przewodniczący Rady
Rady Gminy
Grzesław Listkowski
Uchwała Nr XXXII/143/13 (137kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 listopada 2013, 12:50:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1173