Uchwała nr XXXII/141/13Rady Gminy Wąpielskz dnia 27 listopada 2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r poz.594/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010r nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz,835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r poz.1456, poz. 1530, poz.1548 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. nr 157,poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010r Nr 108, poz.685, Nr.152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011r Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, Nr 171, poz.1016, z 2012r poz.986, poz.1456, poz.1548.

Uchwała nr XXXII/141/13
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r poz.594/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010r nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz,835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r poz.1456, poz. 1530, poz.1548 w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. nr 157,poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010r Nr 108, poz.685, Nr.152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011r Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, Nr 171, poz.1016, z 2012r poz.986, poz.1456, poz.1548.Rada Gminy w Wąpielsku
 uchwala, co następuje:

§1
   W uchwale Rady Gminy Nr XXIV/104/12 z dnia 28 grudnia  2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013 zmienionej:
Uchwałą nr XXV/117/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 31 stycznia 2013 r.
Uchwałą nr XXVI/118/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 marca 2013 r.
Uchwałą Nr XXVII/125/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Zarządzeniem Nr 6/13 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Uchwałą Nr XXVIII/130/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 6 czerwca 2013 r.
Zarządzeniem Nr 7/13 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 czerwca 2013 r.
Uchwałą Nr XXIX/134/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 4 lipca 2013 r.
Zarządzeniem Nr 13/13 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 12 sierpnia 2013 r.
Uchwałą Nr XXX/135/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Uchwałą Nr XXXI/136/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17 października 2013 r.
Zarządzeniem Nr 17/13 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2013 r.
 
wprowadza się następujące zmiany :
Zmienia się brzmienie w paragrafach i tak:
  § 1 otrzymał brzmienie:
Ustala się dochody  w łącznej kwocie           12.942.849  zł
z tego :
a)     bieżące w kwocie           12.932.849 zł
b)    majątkowe w kwocie             10.000 zł
 
               zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.
 
  § 2 otrzymał brzmienie :
       Ustala się wydatki  w łącznej kwocie         13.051.426  zł
z tego :
c)     bieżące w kwocie                11.844.626 zł
d)    majątkowe w kwocie             1.206.800 zł
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 .
Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 108.577 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 32.077 zł oraz kredyty bankowe w kwocie 76.500 zł.
                                                                 § 2
W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej ( Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
                                                                § 3
  W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
                                                                § 4
  W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej (Rachunek dochodów własnych) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
                                                                  § 5
Pozostała treść uchwały Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012r. nie ulega zmianie.
                                                                 § 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
                                                                 § 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

{141}

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 listopada 2013, 12:45:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 713