Uchwała nr XXXII/140/13Rady Gminy Wąpielskz dnia 27 listopada 2013w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 – 2018.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r poz. 594 i poz. 645,/, oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów /Dz.U. z 2005 r Nr 31,poz.266, z 2006 r Dz.U Nr 86.poz.602, Nr 94,poz.657,Nr 167,poz.1193,Nr 249,poz.1833,z 2007 r Nr 128,poz.902,Nr 173,poz.1218, z 2010 r Nr 3,poz.13, Ne 224,[poz.1342,z 2012 r poz.951/,

Uchwała nr XXXII/140/13
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 – 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r poz. 594 i poz. 645,/, oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów /Dz.U. z 2005 r Nr 31,poz.266, z 2006 r Dz.U Nr 86.poz.602, Nr 94,poz.657,Nr 167,poz.1193,Nr 249,poz.1833,z 2007 r Nr 128,poz.902,Nr 173,poz.1218, z 2010 r Nr 3,poz.13, Ne 224,[poz.1342,z 2012 r poz.951/,


Rada Gminy
uchwala, co następuje;

§ 1. Uchwala się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąpielsk na lata 2014-2018, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
 Grzesław Listkowski


metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 listopada 2013, 12:42:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 708