Uchwała nr XXXI/139/13Rady Gminy Wąpielskz dnia 17 października 2013przystapienia Gminy Wąpielsk do realizacji projektu pn.'Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania w klasach I-III szkoł podstawowych w Gminie Wąpielsk" w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakosci usług edukacyjnych". Priorytet IX 'Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Programu operacyjnego Kapitał , finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fudnuszu Społecznego.Na podstawie art.9 ust.1 i art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r poz.594 i poz. 645/

Uchwała nr XXXI/139/13
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 17 października 2013


przystapienia Gminy Wąpielsk do realizacji projektu pn.'Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania w klasach I-III szkoł podstawowych w Gminie Wąpielsk" w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakosci usług edukacyjnych". Priorytet IX 'Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Programu operacyjnego Kapitał , finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fudnuszu Społecznego.

Na podstawie art.9 ust.1 i art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r poz.594 i poz. 645/


Rada Gminy
 uchwala, co nastepuje;

§ 1.
Wyraża się zgodę na przystapienie Gminy Wąpielsk do realizacji projektu pn."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Wąpielsk" w ramach Poddziałania 9.1.2 'Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Priorytwt IX 'Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Programu operacyjnego Kapitału finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2.
Upowaznia się Wójta Gminy do podpisania porozumienia i umowy w sprawie realizacji projektu wymienionego w § 1.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Realizacja projektu ma zapenić każdemu uczniowi z klas I – III szkoły podstawowej ( w tym szesciolatkom) bogatą ofertą zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Tego typu działania pomogą w realizacji celów wynikających z wymagań nowej podstawy programowej , która zakłada indywidualizację procesu nauczania stosownie do potrzeb i mozliwosci każdego ucznia. Zwiększy się również stopień i zakres wykorzystania w szkole aktywizujacych metod nauczania, motywujacych dzieci do czynnego udziału w zajęciach (np. Poprzez stosowanie metody dramy, gier dydaktycznych czy inscenizacji) a także poszerzy dostepność i podniesie jakość wsparcia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w szczególnosci tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W ramach projektu możliwe jest dofinansowanie; doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np. Specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowtch takich jak; wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Uchwała Nr XXXI/139/13 (700kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (24 października 2013, 11:22:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 840