Uchwała nr XXIX/133/13Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 4 lipca 2013w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąpielsk, których właścicielem jest Gmina Wąpielsk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U.z 2013 r poz.594/ oraz art. 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym /Dz.U. z 2011 r Nr 5 poz.13 i Nr 228 poz.1368/

Uchwała nr XXIX/133/13
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 4 lipca 2013


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąpielsk, których właścicielem jest Gmina Wąpielsk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U.z 2013 r poz.594/ oraz art. 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym /Dz.U. z 2011 r Nr 5 poz.13 i Nr 228 poz.1368/


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Wąpielsk, których właścicielem jest Gmina Wąpielsk zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała nr XXIV/133/13 (1698kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 lipca 2013, 13:18:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 998