Uchwała nr XXVII/127/13Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 18 kwietnia 2013w sprawie zaciągania kredytuNa podst. art., art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, ,Nr 214, poz.1806 z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r,Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 z 2008r Nr 180 poz.1111, , Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241/z 2010r Nr 28poz.142 i poz.146, Nr106 poz.675 z 2011r Nr 21 poz.113, Nr 134, poz.772, Nr 217 poz.1281, Nr 149, poz.887, z 2012r poz.567, z 2013r poz.153 oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010r nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz,835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r poz.1456, poz. 1530, poz.1548.

Uchwała nr XXVII/127/13
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 18 kwietnia 2013


w sprawie zaciągania kredytu

Na podst. art., art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, ,Nr 214, poz.1806 z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r,Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 z 2008r Nr 180 poz.1111, , Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241/z 2010r Nr 28poz.142 i poz.146, Nr106 poz.675 z 2011r Nr 21 poz.113, Nr 134, poz.772, Nr 217 poz.1281, Nr 149, poz.887, z 2012r poz.567, z 2013r poz.153 oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010r nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz,835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r poz.1456, poz. 1530, poz.1548.Rada Gminy
Uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Zaciąga się kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy w kwocie 49.500 zł/słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych/ z przeznaczeniem na inwestycję : osuszanie, odgrzybianie oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów i ścian budynku biurowego w miejscowości Wąpielsk.
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco.
 
§ 2. Zabezpieczenie określone w § 1 finansowane będzie z dochodów własnych gminy Wąpielsk.
 
§ 3. Ustala się następujące wielkości i terminy spłat kredytu:
 
2014 – 16.500 zł
2015 – 16.500 zł
2016 – 16.500 zł
 
§ 4. Uchyla się chwałę Nr XXVI/121/13 z dnia  26 marca 2013 r.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXVII/127/13 (726kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 kwietnia 2013, 10:47:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 758