Uchwała nr XXV/115/13Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 31 stycznia 2013w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675 z 2011 r Nr 40,poz.230,z 2011 r Nr 21,poz.113 Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 149,poz.987,Nr 217,poz.1281, z 2012 r poz.567/ oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U.Nr 179,poz.1485, z 2006 r Nr 66,poz.469,Nr 120,poz.826,z 2007 r Nr 7,poz.48,Nr 82,poz.558, z 2009 r Nr 18,poz.97,Nr 63,poz.520,Nr 92,poz.753 Nr 98,poz.817,z 2010 r Nr 28,poz.146,Nr 143,poz.962,Nr 213,poz.1396, Nr 228,poz.1486 z 2011 r Nr 63,poz.322,Nr 105,poz.614,Nr 117,poz.678,Nr 240,poz.1431/.

Uchwała nr XXV/115/13
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 31 stycznia 2013


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675 z 2011 r Nr 40,poz.230,z 2011 r Nr 21,poz.113 Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 149,poz.987,Nr 217,poz.1281, z 2012 r poz.567/ oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U.Nr 179,poz.1485, z 2006 r Nr 66,poz.469,Nr 120,poz.826,z 2007 r Nr 7,poz.48,Nr 82,poz.558, z 2009 r Nr 18,poz.97,Nr 63,poz.520,Nr 92,poz.753 Nr 98,poz.817,z 2010 r Nr 28,poz.146,Nr 143,poz.962,Nr 213,poz.1396, Nr 228,poz.1486 z 2011 r Nr 63,poz.322,Nr 105,poz.614,Nr 117,poz.678,Nr 240,poz.1431/.


Rada Gminy uchwala,co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok wraz z preliminarzem wydatków w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXV/115/13 (219kB) pdf
Załącznik nr 1 - program (1555kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 lutego 2013, 12:38:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 792