Uchwała nr XXIV/109/12Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 grudnia 2012w sprawie wydzierżawiania nieruchomości na czas określony.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675, z 2010 r Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675 z 2011 r Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.772,Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012 r ,poz.567/ oraz art. 13. ust.1 i art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r Nr 102 poz.651,Nr 106,poz.675,Nr 143,poz.963,Nr 155,poz.1043,Nr 197,poz.1307,Nr 200,poz.1323 z 2011 r Nr 64,poz.341,Nr 106,poz.622,Nr115,poz.673,Nr 130,poz.762,Nr 129,poz.732, Nr 135,poz.789,Nr 163,poz.981,Nr 224,poz.1337, z 2012 r poz.908,poz.951,poz.1256 /

Uchwała nr XXIV/109/12
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie wydzierżawiania nieruchomości na czas określony.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675, z 2010 r Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675 z 2011 r Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.772,Nr 149,poz.887, Nr 217,poz.1281, z 2012 r ,poz.567/ oraz art. 13. ust.1 i art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r Nr 102 poz.651,Nr 106,poz.675,Nr 143,poz.963,Nr 155,poz.1043,Nr 197,poz.1307,Nr 200,poz.1323 z 2011 r Nr 64,poz.341,Nr 106,poz.622,Nr115,poz.673,Nr 130,poz.762,Nr 129,poz.732, Nr 135,poz.789,Nr 163,poz.981,Nr 224,poz.1337, z 2012 r poz.908,poz.951,poz.1256 /


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze przetargu na czas oznaczony na okres 20 lat nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 515/1 i 516 o pow. całkowitej 4,37 ha położonej w m. Radziki Duże pod wybudowanie elektrowni słonecznej tzw. farmy fotowoltaicznej.. Cena wywoławcza dzierżawy wynosi 1,00 zł za 1 m² na 1 rok.
§ 2. Dzierżawcę należy zwolnić z opłaty za dzierżawę do czasu rozpoczęcia działalności elektrowni, ale nie dłużej niż na okres 6 miesięcy od podpisania umowy dzierżawy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXIV/109/12 (455kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2013, 12:05:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1039