Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2018

Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Dostawa oprogramowania do ewidencji odpadów na potrzeby Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wąpielsku

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.16.2918.PŁ
wartość: -
termin składania ofert: 10 sierpnia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia w załączniku. 

zamówienie na:

Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.14.2018.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 sierpnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu. 

zamówienie na:

Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.12.2018.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 lipca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu. 

zamówienie na:

,,Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk.’’ Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271/8/18 MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszych ofert lub ofert z najniższą ceną przewyższyła kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

zamówienie na:

Zakup wyposażenia w ramach inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk”.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271.9.18.PŁ
wartość: -
termin składania ofert: 3 kwietnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający nie otrzymał dofinansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie przedmiotowego zadania. 

zamówienie na:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.6.2018.PŁ
wartość: -
termin składania ofert: 30 marca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na mocy art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk” ogłoszonego w dniu 15 marca 2018 r. Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Uzasadnienie W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

,,Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap’’ - Część nr 1 zamówienia - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz niezbędną przebudową infrastruktury technicznej, - Część nr 2 zamówienia - Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/7/18 MR
wartość: -
termin składania ofert: 30 marca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszych ofert lub ofert z najniższą ceną przewyższyła kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych — rehabilitacja ruchowa dla czteroletniego dziecka z zespołem móżdżkowym, encefalopatią genetycznie uwarunkowaną oraz zaburzeniami równowagi w wymiarze 3 godziny tygodniowo w miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS 3421/7/2018
wartość: -
termin składania ofert: 27 marca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia w załączniku 

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych — rehabilitacja ruchowa dla czteroletniego dziecka z zespołem móżdżkowym, encefalopatią genetycznie uwarunkowaną oraz zaburzeniami równowagi w wymiarze 3 godziny tygodniowo w miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS 3421/6/2018
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 marca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia w załączniku 

zamówienie na:

,,Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap’’ - Część nr 1 zamówienia - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz niezbędną przebudową infrastruktury technicznej, - Część nr 2 zamówienia - Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/5/18 MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 1 marca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszych ofert lub ofert z najniższą ceną przewyższyła kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

,,Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk.’’ Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: GOPS 3421/4/2018
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 lutego 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu. 

zamówienie na:

,,Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap’’ - Część nr 1 zamówienia - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz niezbędną przebudową infrastruktury technicznej, - Część nr 2 zamówienia - Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/3/18 MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 lutego 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszych ofert lub ofert z najniższą ceną przewyższyła kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez logopedę dla trzyletniego dziecka z autyzmem

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS 3421/2/2017
wartość: -
termin składania ofert: 2 stycznia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Protokół w załączniku. 

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez terapeutę integracji sensorycznej dla trzyletniego dziecka

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS 3421/4/2017
wartość: -
termin składania ofert: 2 stycznia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Protokół w załączniku. 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij