Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społecznej na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843)
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 31 grudnia 2020  08:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąpielsk w roku 2021

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271.10.20 PŁ
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.9.20 PŁ
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 listopada 2020  10:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w zakresie: Części nr 1 zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe – Kiełpiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+990, Części nr 2 zamówienia - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, długość 3,447 km

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.8.20.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 października 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę starych lamp ulicznych na nowoczesne lampy hybrydowe w gminie Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.7.20.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 września 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu pn.: ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę starych lamp ulicznych na nowoczesne lampy hybrydowe w gminie Wąpielsk.’’ na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta złożona przez Wykonawcę: Petra Energia Sp. z o.o., Macierzysz, ul. Sochaczewska 110, 05-850 Ożarów Mazowiecki została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena 60 pkt, gwarancja jakości 40 pkt) razem 100 pkt. Cena oferty wynosi 129 888,00 zł brutto. 

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.6.20.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 lipca 2020  14:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Budowa i modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.5.20.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 lipca 2020  14:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 lipca 2020  09:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało zakończone. 

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa przez bank kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000,00 zł.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.3.20.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.4.2020.PŁ
wartość: -
termin składania ofert: 11 maja 2020  15:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w Gminie Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.2.20.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu pn.: ,,Utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w Gminie Wąpielsk.’’ na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Budowlany „MELBUD”, ul. Włocławska 23A, 87 - 617 Bobrowniki została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena 60 pkt, gwarancja jakości 40 pkt) razem 100 pkt. Cena oferty wynosi 298 709,77 zł brutto. 

zamówienie na:

Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych w Gminie Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.3.20.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu pn.: ,,Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych w Gminie Wąpielsk.’’ na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Budowlany „MELBUD”, ul. Włocławska 23A, 87 - 617 Bobrowniki została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena 60 pkt, gwarancja jakości 40 pkt) razem 100 pkt. Cena oferty wynosi 336 080,24 zł brutto. 

zamówienie na:

Sukcesywną dostawę oleju napędowego dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: SZB/Z/1/2020
wartość: -
termin składania ofert: 12 lutego 2020  13:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2020 roku

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 11 lutego 2020  14:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Urząd Gminy w Wąpielsku informuje, że w postępowaniu „Dostawa materiałów z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2020 roku” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków oferty następujących firm zostały uznane za najkorzystniejsze: 1. Kruszywo łamane o frakcji 0 – 31,5 mm - P.H.U. Żwirownia Obórki I Hubert Głodowski, Tadajewo 38, 87-340 Osiek – cena brutto za 1 tonę – 41,18 zł. 2. Kruszywo wapienne o frakcji 0 – 16 mm - Transport – Handel – Usługi Krzysztof Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre - cena brutto za 1 tonę – 55,35 zł. 3. Gruz kruszony betonowy o frakcji 0 – 63 mm – P.H.U. Żwirownia Obórki I Hubert Głodowski, Tadajewo 38, 87-340 Osiek - cena brutto za 1 tonę – 41,00 zł.  

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 stycznia 2020  13:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało zakończone. 

zamówienie na:

Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.1.20.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu pn.: ,,Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie.’’ na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta złożona przez Wykonawcę: LUXCOM Mateusz Ruczyński, Kuligi 32, 13-324 Grodziczno została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena 60 pkt, gwarancja jakości 40 pkt) razem 100 pkt. Cena oferty wynosi 1 697 400,00 zł brutto.  

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 stycznia 2020  13:10
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)