Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »zamówienie na:

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załaczniku. 

zamówienie na:

,,Termomodernizacja budynków, których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap” - Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.16.19.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu pn.: ,,Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap’’ Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego,, na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo usługowo – Produkcyjne Budownictwa – TOM, Nabożny Tomasz, Otłowiec 27, 82-520 Gardeja została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena 60 pkt, gwarancja jakości 40 pkt) razem 100 pkt. Cena oferty wynosi 960 248,70 zł brutto.  

zamówienie na:

Zapytanie Ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowych z terenu gminy Wąpielsk w roku 2020

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271.15.19 PŁ
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Zapytanie Ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120 118C Kiełpiny – Wąpielsk – skrzyżowanie z drogą gminną numer 120 121 C

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271.11.19.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 października 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu pn.:,, Przebudowa drogi gminnej nr 120 118C Kiełpiny – Wąpielsk – skrzyżowanie z drogą gminną numer 120 121 C’’, na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o. o. spółka komandytowa, Rogowo 23, 87-162 Lubicz została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena 60 pkt, gwarancja jakości 40 pkt) razem 100 pkt. Cena oferty wynosi 1 193 572,26 zł brutto. 

zamówienie na:

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120111C Długie II – Kozłówiec – Długie II na odc. od km 0+000 do km 2+602 wraz z przebudową skrzyżowań

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271.12.19.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 października 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu pn.:,,Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 120111C Długie II – Kozłówiec – Długie II na odc. od km 0+000 do km 2+602 wraz z przebudową skrzyżowań.’’, na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o. o. spółka komandytowa, Rogowo 23, 87-162 Lubicz została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena 60 pkt, gwarancja jakości 40 pkt) razem 100 pkt. Cena oferty wynosi 1 865 229,42 zł brutto. 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 100 000,00 zł.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271.10.19.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 października 2019  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI 271.10.19.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 lipca 2019  14:00
wynik postępowania: na podstawie kryterium oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: F. P. H. U. PABLO Paweł Drosik, Ośno Drugie 15, 87-700 Aleksandrów Kuj. została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Cena oferty wynosi 50 676,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI 271.9.19.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 lipca 2019  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Greenland Technology, Paweł Lewandowski, ul. Skoroszewska 5/63, 02-495 Warszawa. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 26 165,03 zł brutto.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120124C Kiełpiny – Długie od km 1+172 do km 2+132

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/8/2019
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 maja 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120124C Kiełpiny – Długie od km 1+172 do km 2+132”, na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta złożona przez Wykonawcę: COLAS SP. Z O. O., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena 60 pkt, gwarancja jakości 40 pkt) razem 100 pkt. Cena oferty wynosi 528 253,62 zł brutto. 

zamówienie na:

Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.6.2019.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 maja 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu pn.: ,,Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk.’’, na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Budowlany „MELBUD”, ul. Włocławska 23A, 87 - 617 Bobrowniki została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena 60 pkt, gwarancja jakości 40 pkt) razem 100 pkt. Cena oferty wynosi 557 918,49 zł brutto. 

zamówienie na:

sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz - 315, GCBA 5/32 użytkowanego przez OSP Długie.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: 12 232,20 zł
termin składania ofert: 2 maja 2019  14:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało zakończone.  

zamówienie na:

,Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk’’ Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.5.19.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu pn.: ,,Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk’’ Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo, na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta złożona przez Wykonawcę: Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Lubawska 25, 13-220 Rybno została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena 60 pkt, gwarancja jakości 40 pkt) razem 100 pkt. Cena oferty wynosi 865 270,73 zł brutto. 

zamówienie na:

,,Termomodernizacja budynków, których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap” - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.3.19.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu pn.: ,,Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap’’ Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej, na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech, Maszewo Duże, ul. Dębowa 37, 09-400 Płock została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena 60 pkt, gwarancja jakości 40 pkt) razem 100 pkt. Cena oferty wynosi 1 148 820,00 zł brutto. 

zamówienie na:

na dostawę materiałów z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2019 roku

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.4.2019.BS
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 lutego 2019  14:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku

zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: SZB/Z/1/2019
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 stycznia 2019  14:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Zapytanie Ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych - opieka psychologiczna

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS 3421/22/2018
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 stycznia 2019  15:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało zakończone.  

zamówienie na:

Zapytanie Ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych -fizjoterapeuta

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS 3421/21/2018
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 stycznia 2019  15:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało zakończone.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »